.


ما را دنبال کنید

 

برای اطلاع از موجودی روز شرکت و 

جزییات بیشتر، با کلیک بر روی آیکون ها

مارا در صفحات اجتماعی دنیال کنید

 

  تلگرام رادشیمی
                           

     

 

 

مرجع مواد شیمیایی مرک MERCK در ایران

 مرجع مواد شیمیایی مرک MERCK    در ایران 


شرکت راد شیمی البرز با دارابودن بیش از 5000 قلم ماده شیمیایی مرک و سیگما آلدریچ و شارلو  در انبار شرکت ،   یک مرجع بزرگ فروش مواد شیمیایی می باشد 


برای اطلاع از قیمت و موجدی مواد شیمیایی آنلاین با کارشناسان  فروش این شرکت در ارتباط باشید 

لیست برخی از مواد شیمیایی مرک شرکت راد شیمی البرز با اطلاعات کامل  به شرح زیر می باشد 

 

250 G 1 Merck 822333 Hydroquinone for synthesis
5 KG 1 Merck 107427 Propyl 4-hydroxybenzoate suitable for use as excipient EMPROVE® exp Ph Eur,BP,JP,NF,FCC
100ML 1 MERCK 841807 [3-(2,3-Epoxypropoxy)-propyl]-trimethoxysilane for synthesis.
100 G 1 Merck 814119 Hexadecyltrimethylammonium bromide for synthesis
500 G 1 Merck 814119 Hexadecyltrimethylammonium bromide for synthesis
500G 1 merck 804812 Methylenesuccinic acid for synthesis
1KG 1 merck 106441 Sodium fluoride suitable for use as an active pharmaceutical ingredient EMPROVE® api Ph Eur,BP,USP
250G 1 merck 106449 Sodium fluoride for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
1KG 1 merck 106449 Sodium fluoride for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
100 strips 1 Merck 110011 Peroxide Test Method: colorimetric with test strips 0.5 - 2 - 5 - 10 - 25 mg/l H₂O₂ MQuant™
100 strips 5 Merck 110011 Peroxide Test Method: colorimetric with test strips 0.5 - 2 - 5 - 10 - 25 mg/l H₂O₂ MQuant™
100 strips 1 Merck 110011 Peroxide Test Method: colorimetric with test strips 0.5 - 2 - 5 - 10 - 25 mg/l H₂O₂ MQuant™
100 strips 5 Merck 110011 Peroxide Test Method: colorimetric with test strips 0.5 - 2 - 5 - 10 - 25 mg/l H₂O₂ MQuant™
500 G 1 Merck 103753 Yeast extract granulated  for microbiology
500 G 1 Merck 110859 Tryptone water for microbiology
1 KG 1 Merck 822050 Dodecyl sulfate sodium salt for synthesis
100 ml 1 merck 800181 Acrylic acid (stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
500ML 1 merck 800181 Acrylic acid (stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
1KG 1 merck 113126 Silicon dioxide colloidal, highly dispersed suitable for use as excipient EMPROVE® exp Ph Eur,NF,JP,E 551
2.5 kg 1 merck 106645 Sodium sulfate anhydrous extra pure fine powder Ph Eur,BP,USP 
1 KG 1 Merck 108846 Zinc oxide suitable for use as excipient EMPROVE® exp Ph Eur,BP,JP,USP
500 G 1 Merck 108849 Zinc oxide for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
250 G 1 Merck 101714 Barium carbonate for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
1 KG 1 Merck 107190 Pepsin (from porcine gastric mucosa) 2000 FIP-U/g EC 3.4.23.1, suitable for use as excipient EMPROVE® exp
1 KG 1 Merck 107130 (from porcine pancreas) 350 FIP-U/g Protease, 6000 FIP-U/g Lipase, 7500 FIP-U/g Amylase, EMPROVE® ESSENTIAL USP
100 ML 1 Merck 107742 Silicone oil for oil baths up to 250°C
2.5 Lit 2 Merck 100063 Acetic acid (glacial) 100% anhydrous for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
2.5 Lit 2 Merck 100056 Acetic acid (glacial) 100% suitable for use as excipient EMPROVE® exp Ph Eur,BP,JP,USP,E 260
2.5 Lit 25 Merck 100983 Ethanol absolute for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
500 ML 1 Merck 119533 Cyanide standard solution traceable to SRM from NIST K₂[Zn(CN)₄] in H₂O 1000 mg/l CN Certipur
250 G 1 MERCK 103861 Iron(II) chloride tetrahydrate for analysis 
250 G 1 MERCK 103943 Iron(III) chloride hexahydrate for analysis 
2.5 L 1 MERCK 100063 Acetic acid (glacial) 100% anhydrous for analysis 
100 G 1 MERCK 805930 Manganese(II) chloride for synthesis
100 G 1 MERCK 105934 Manganese(II) chloride dihydrate for analysis 
100 G 1 MERCK 105927 Manganese(II) chloride tetrahydrate for analysis 
1 Lit 1 Merck 109065 in anhydrous acetic acid, for titrations in non-aqueous media c(HClO₄) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titripur® Reag. Ph Eur,Reag
100ML 1 Merck 119785 Cobalt standard solution traceable to SRM from NIST Co(NO₃)₂ in HNO₃ 0.5 mol/l 1000 mg/l Co Certipur
500 ML 1 Merck 119785 Cobalt standard solution traceable to SRM from NIST Co(NO₃)₂ in HNO₃ 0.5 mol/l 1000 mg/l Co Certipur
100 G 1 Merck 115940 Crystal violet (C.I. 42555) for microscopy Certistain
250 G 1 Merck 104874 Potassium hydrogen phthalate for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
25 G 1 Merck 101408 Crystal violet (C.I. 42555) indicator ACS,Reag. Ph Eur
100 G 1 Merck 101408 Crystal violet (C.I. 42555) indicator ACS,Reag. Ph Eur
250 ML 1 Merck 109671 1,4-Dioxane for analysis EMSURE® ACS,ISO
1  Lit 1 Merck 109671 1,4-Dioxane for analysis EMSURE® ACS,ISO
2.5 Lit 1 Merck 103115 1,4-Dioxane EMPLURA
10 G 1 Merck 801111 4-Aminopyridine for synthesis
25 G 1 Merck 801111 4-Aminopyridine for synthesis
500 G 1 Merck 105982 D(-)-Mannitol for microbiology
250 G 1 Merck 818964 2-Methylimidazole for synthesis
100 G 1 Merck 818964 2-Methylimidazole for synthesis
50 G 1 Merck 818964 2-Methylimidazole for synthesis
2.5 Lit 1 Merck 100983 Ethanol absolute for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
2.5 Lit 1 Merck 818760 Ethanol absolute EMPLURA
100 G 1 Merck 803546 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl) propane for synthesis ≥ 97.0 % 
1 KG 1 Merck 803546 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl) propane for synthesis ≥ 97.0 % 
5 g 1 merck 104090 Glutathione (reduced) suitable for biopharmaceutical production EMPROVE® bio Ph Eur.
2.5 Lit 1 Scharlau ME03012500 Methanol, extra pure, Pharmpur®, Ph Eur, BP, NF
5 Lit 1 Scharlau ME0306005P Methanol,HPLC
1 Lit 1 Merck 107462 Pyridine EMPLURA
1 Lit 1 Merck 107462 Pyridine EMPLURA
2.5 Lit 1 Merck 107462 Pyridine EMPLURA
2.5 Lit 1 Merck 107462 Pyridine EMPLURA
500 ML 1 Merck 107463 Pyridine dried (max. 0.0075 % H₂O) SeccoSolv
1 Lit 1 Merck 109728 Pyridine for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur.
250 G 1 Merck 808326 4-Toluenesulfonyl chloride for synthesis
25 G 1 Merck 115935 Eosin Y (yellowish) (C.I. 45380) for microscopy Certistain
100 ML 1 Merck 820196 METHYL BROMOACETATE FOR SYNTHESIS
50 ML 1 Merck 807470 2-Pyridinecarbaldehyde for synthesis.
2.5 Lit 10 Merck 109248 Karl Fischer reagent 5 single component reagent, with pyridine 1 ml ≙ 5 mg H₂O
1 Lit 11 Merck 109248 Karl Fischer reagent 5 single component reagent, with pyridine 1 ml ≙ 5 mg H₂O
2.5 Lit 1 Merck 106050 Dichloromethane for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
2.5 Lit 1 Merck 107020 Dichloromethane for analysis EMPARTA® ACS
2.5 Lit 1 Merck 106044 Dichloromethane for liquid chromatography LiChrosolv
100 ML 1 Merck 119806 Zinc standard solution traceable to SRM from NIST Zn(NO₃)₂ in HNO₃ 0.5 mol/l 1000 mg/l Zn Certipur
500 ML 1 Merck 119806 Zinc standard solution traceable to SRM from NIST Zn(NO₃)₂ in HNO₃ 0.5 mol/l 1000 mg/l Zn Certipur
100 ML 1 Merck 170243 Titanium standard solution traceable to SRM from NIST (NH₄)₂TiF₆ in H₂O 1000 mg/l Ti Certipur
500 ML 1 Merck 170243 Titanium standard solution traceable to SRM from NIST (NH₄)₂TiF₆ in H₂O 1000 mg/l Ti Certipur
500 ML 1 Merck 170238 Sodium standard solution traceable to SRM from NIST NaNO₃ in HNO₃ 0.5 mol/l 1000 mg/l Na Certipur
500 ML 1 Merck 119786 Copper standard solution traceable to SRM from NIST Cu(NO₃)₂ in HNO₃ 0.5 mol/l 1000 mg/l Cu Certipur
500 ML 1 Merck 119776 Lead standard solution traceable to SRM from NIST Pb(NO₃)₂ in HNO₃ 0.5 mol/l 1000 mg/l Pb Certipur
500 ML 1 Merck 119778 Calcium standard solution traceable to SRM from NIST Ca(NO₃)₂ in HNO₃ 0.5 mol/l 1000 mg/l Ca Certipur
100 ML 1 Merck 119781 Iron standard solution traceable to SRM from NIST Fe(NO₃)₃ in HNO₃ 0.5 mol/l 1000 mg/l Fe Certipur
100 ML 1 Merck 119785 Cobalt standard solution traceable to SRM from NIST Co(NO₃)₂ in HNO₃ 0.5 mol/l 1000 mg/l Co Certipur
500 ML 1 Merck 119785 Cobalt standard solution traceable to SRM from NIST Co(NO₃)₂ in HNO₃ 0.5 mol/l 1000 mg/l Co Certipur
1 g 1 MERCK 111474 1,4-Dithiothreitol
1 KG 1 Scharlau AM0364 di-Ammonium oxalate monohydrate, extra pure
1 KG 1 Scharlau FE0480 Phenol, crystallized, extra pure, Pharmpur®, Ph Eur, BP, USP
100 ML 1 Merck 802971 3,4-Dihydro-2H-pyran for synthesis
250 ML 1 Merck 802971 3,4-Dihydro-2H-pyran for synthesis
100 ML 1 Merck 841807 [3-(2,3-Epoxypropoxy)-propyl]-trimethoxysilane for synthesis
100 G 1 Merck 104220 Guanidinium chloride LAB
1 KG 1 Merck 104220 Guanidinium chloride LAB
10 G 1 Merck 818053 Sodium cyanoborohydride for synthesis
100 G 1 Merck 803546 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl) propane for synthesis ≥ 97.0 % 
1 KG 1 Merck 803546 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl) propane for synthesis ≥ 97.0 % 
10 G 1 Merck 821102 N,N,N',N'-Tetramethyl-1,4-phenylenediammonium dichloride for synthesis
25 G 1 Merck 821102 N,N,N',N'-Tetramethyl-1,4-phenylenediammonium dichloride for synthesis
500 G 1 Merck 104944 Potassium chlorate for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
250 G 1 MERCK 103861 Iron(II) chloride tetrahydrate for analysis 
250 G 1 MERCK 103943 Iron(III) chloride hexahydrate for analysis 
100 G 1 Merck 814119 Hexadecyltrimethylammonium bromide for synthesis
500 G 1 Merck 814119 Hexadecyltrimethylammonium bromide for synthesis
5 g 1 merck 104090 Glutathione (reduced) suitable for biopharmaceutical production EMPROVE® bio Ph Eur.
2.5 Lit 1 Merck 106050 Dichloromethane for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
2.5 Lit 1 Merck 107020 Dichloromethane for analysis EMPARTA® ACS
2.5 Lit 1 Merck 106044 Dichloromethane for liquid chromatography LiChrosolv
100 mg 1 Merck 824510  cis-Platinum (65% Pt) for synthesis
250 ml 1 Merck 800588 2-Hydroxyethyl methacrylate (stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis. 
100 g 1 Merck 818150 Tin(II) chloride anhydrous for synthesis
100G 1 SIGMA 31669 Tin(II) chloride dihydrate
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥98%
1 kg 1 Merck 821037 Polyethylene glycol 2000 for synthesis
100 ml 1 Merck 800826 Acryloyl chloride (stabilised with phenothiazine) for synthesis
1KG 1 Merck 106482 sodium hydroxide pellets suitable for use as excipient EMPROVE® exp Ph Eur,BP,FCC,JP,NF,E 
1 L 1 MERCK 814393 Glutardialdehyde (50% solution in water) for synthesis
500 G 1 scharlau 02-108 Tryptose Lauryl sulfate Broth
100 G 1 scharlau 02-108 Tryptose Lauryl sulfate Broth
500 G 1 scharlau 01-118 MacConkey Agar (Eur. Pharm.)
100 G 1 scharlau 01-118 MacConkey Agar 
500 G 1 scharlau 02-118 MacConkey Broth
100 G 1 scharlau 02-118 MacConkey Broth
500 G 1 scharlau 02-277 Buffered Peptone Water
100 G 1 scharlau 02-277 Buffered Peptone Water
500 G 1 scharlau 01-161 Plate Count Agar
100 G 1 scharlau 01-161 Plate Count Agar
500 G 1 scharlau 01-540 R2A Agar
100 G 1 scharlau 01-540 R2A Agar
500 G 1 scharlau 01-165 Sabouraud Dextrose Agar
100 G 1 scharlau 01-165 Sabouraud Dextrose Agar
500 G 1 scharlau 01-200 Tryptic Soy Agar (TSA)
100 G 1 scharlau 01-200 Tryptic Soy Agar (TSA)
500 G 1 scharlau 02-200 Tryptic Soy Broth (TSB)
100 G 1 scharlau 02-200 Tryptic Soy Broth (TSB)
500 G 1 scharlau 01-164 Violet Red Bile Agar (VRB Agar)
100 G 1 scharlau 01-164 Violet Red Bile Agar (VRB Agar)
500 G 1 scharlau 07-119 Tryptone- Casein Trypsic Peptone 
100 G 1 scharlau 07-119 Tryptone- Casein Trypsic Peptone 
500 G 1 scharlau 02-105 Lactose Broth
100 G 1 scharlau 02-105 Lactose Broth
100 G 1 Merck 817500 Sodium butyrate special quality
100 ML 1 Merck 800457 Butyric acid for synthesis
1 Lit 1 Merck 800457 Butyric acid for synthesis
100 ml 1 MERCK 822322 Phosphorus trichloride  for synthesis
1 kg 1 MERCK 106392 Sodium carbonate anhydrous for analysis 
5 kg 1 MERCK 106392 Sodium carbonate anhydrous for analysis 
50 ml 1 MERCK 101948 Bromine for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag
2.5 l 1 MERCK 106146 Isobutyl methyl ketone for extraction analysis 
100 g 1 MERCK 100807 Trichloroacetic acid for analysis EMSURE® 
250 g 1 MERCK 100807 Trichloroacetic acid for analysis EMSURE® 
1 l 1 MERCK 109435 Buffer solution (citric acid/sodium hydroxide/hydrogen chloride)
2.5 L 2 MERCK 109666 Cyclohexane for analysis EMSURE® 
2.5 L 2 MERCK 100955 1,2-Dichloroethane EMPLURA®.
250 g 1 MERCK 801801 Benzophenone for synthesis
250 g 1 MERCK 104201 Glycine GR for analysis
250 G 1 MERCK 103943 Iron(III) chloride hexahydrate for analysis 
 500 g 1 MERCK 104864 Potassium dichromate for analysis EMSURE
1 kg 1 MERCK 104864 Potassium dichromate for analysis EMSURE
10 g 1 MERCK 107225 1,10-Phenanthroline monohydrate GR 
5 g 1 MERCK 107225 1,10-Phenanthroline monohydrate GR 
100 ml 1 MERCK 805967 3-Mercaptopropionic acid for synthesis
25 ML 2 Merck 808261 Trifluoroacetic anhydride for synthesis
5 g 1 merck 104090 Glutathione (reduced) suitable for biopharmaceutical production EMPROVE® bio Ph Eur.
250 ml 1 MERCK 806917 Octylamine for synthesis
1 l 1 MERCK 806917 Octylamine for synthesis
2.5 l 1 MERCK 104367 n-Hexane for analysis EMSURE® ACS
2.5 l 1 MERCK 103053 N,N-Dimethylformamide for analysis EMSURE
2.5 l 1 MERCK 110983 N,N-Dimethylformamide for gas chromatography 
150 ml 1 MERCK 102375 N,N-Dimethylformamide dried (max. 0.003% H₂O) 
1 l 1 MERCK 110983 N,N-Dimethylformamide for gas chromatography 
100 G 1 Merck 802100 Calcium hydride for synthesis
1 KG 1 Merck 102391 Calcium chloride anhydrous, granular ~ 2 - 6 mm
500 G 1 Merck 102378 Calcium chloride anhydrous powder Reag. Ph Eur
1 KG 1 Merck 102379 Calcium chloride anhydrous, granular ~ 1-2 mm
1 KG 1 Merck 102392 Calcium chloride anhydrous, granular ~ 6 - 14 mm
100 G 1 Merck 841612 Diphenyldichlorosilane for synthesis
1 l 1 MERCK 814662 Glycolic acid (70% solution in water) special quality
1 l 1 MERCK 814186 Glycolic acid (70% solution in water) special quality
100 g 1 MERCK 804106 Glycolic acid for analysis EMSURE®.
100 g 1 MERCK 104106 Glycolic acid for analysis EMSURE®
1 Lit 1 Merck 822256 Aniline for synthesis
1 Lit 1 Merck 101261 Aniline for analysis EMSURE
100 G 1 Merck 105051 Potassium iodate for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
500 G 1 Merck 101201 Ammonium peroxodisulfate for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
25 G 1 Merck 101512 Silver nitrate for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
100 G 1 Merck 107302 Polyvinylpolypyrrolidone Divergan® RS
50 g 1 MERCK 818839 Tetra-n-butylammonium bromide for synthesis ≥ 99.0 %
25 g 1 MERCK 814645 Tetra-n-butylammonium chloride for synthesis ≥ 95.0 %
 25 g 1 MERCK 818244 Tetra-n-butylammonium chloride for synthesis ≥ 98.0 %
5 kg 1 MERCK 104956 tri-Potassium citrate monohydrate
10 G 1 Merck 818445 Tryptamine for synthesis
1 l 1 merck 820925 2-Octanol for synthesis
1G 1 SIGMA M5655 Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromide
powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥97.5% (HPLC)
1 Lit 10 Merck 803235 N,N-Dimethylacetamide for synthesis
2.5 Lit 1 Merck 111727 Ethanol gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv
10 G 1 Merck 818365 2-Aminobenzyl alcohol for synthesis
5 g 1 Merck 801504 Silver acetate for synthesis
1 Lit 1 Merck 814506 Chlorobenzene special quality for synthesis
500 GR 1 MERCK 106516 Sodium thiosulfate pentahydrate for analysis
1 KG 1 MERCK 106516 Sodium thiosulfate pentahydrate for analysis
2.5 Lit 1 Merck 104368 n-Hexane EMPLURA
2.5 Lit 1 Merck 100995 2-Propanol suitable for use as excipient EMPROVE® exp Ph Eur,BP,JP,USP
5 ML 1 Merck 109605 n-Hexadecane reference substance for gas chromatography
5 ML 1 Merck 100056 Acetic acid (glacial) 100% suitable for use as excipient EMPROVE® exp Ph Eur,BP,JP,USP,E 260
2.5 Lit 1 Merck 106007 Methanol gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv® Reag. Ph Eur
2.5 Lit 1 Merck 108323 Toluene EMPLURA
100 G 1 Merck 820851 2,7-Naphthalenediol for synthesis
250 G 1 Merck 820851 2,7-Naphthalenediol for synthesis
 100 g 1 merck 814119 Hexadecyltrimethylammonium bromide for synthesis.
 500 g 1 merck 814119 Hexadecyltrimethylammonium bromide for synthesis.
1 l 1 merck 800658 Tetraethyl orthosilicate for synthesis
2.8 Lit 1 Merck 100543 SICAPENT® with indicator (phosphorus pentoxide drying agent for desiccators) on inert carrier material
2.5 Lit 1 Merck 100971 Ethanol 96% suitable for use as excipient EMPROVE® exp Ph Eur,BP.
1L 1 merck 800658 Tetraethyl orthosilicate for synthesis
100 ml 1 merck 841807 [3-(2,3-Epoxypropoxy)-propyl]-trimethoxysilane for synthesis
2.5 Lit 1 Merck 109257 CombiCoulomat fritless Karl Fischer reagent for coulometric water determination for cells with and without diaphragm Aquastar
500 ML 1 Merck 109257 CombiCoulomat fritless Karl Fischer reagent for coulometric water determination for cells with and without diaphragm Aquastar
500 G 1 Merck 804812 Methylenesuccinic acid for synthesis
250 ML 1 Merck 820248 Di-tert-butyl peroxide for synthesis
250 ML 1 Merck 820248 Di-tert-butyl peroxide for synthesis
50 G 1 ALDRICH 448877 Chitosan
medium molecular weight
50 G 1 ALDRICH 448869 Chitosan
low molecular weight
250 ML 1 Merck 800640 2-Hydroxybenzaldehyde for synthesis
50 ML 1 Merck 807470 2-Pyridinecarbaldehyde for synthesis
2.5 KG 1 Merck 104206 Graphite fine powder extra pure
250 ML 1 Merck 800640 2-Hydroxybenzaldehyde for synthesis
50 ML 1 Merck 807470 2-Pyridinecarbaldehyde for synthesis
2.5 KG 1 Merck 104206 Graphite fine powder extra pure
5 KG 1 Merck 100160 Boric acid cryst., suitable for use as excipient EMPROVE® exp Ph Eur,BP,NF
5 KG 1 Merck 100162 Boric acid powder, suitable for use as excipient EMPROVE® exp Ph Eur,BP,NF
1 KG 1 Merck 100165 Boric acid for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
1 amp 1 Merck 109962 Barium chloride solution for 1000 ml, c(BaCl₂) = 0.05 mol/l (0.1 N) Titrisol
1 KG 1 Merck 111037 tri-Sodium citrate anhydrous, suitable for use as excipient EMPROVE® exp USP,FCC,E 331
1 Lit 1 Merck 822252 Acetyl chloride for synthesis
100 G 1 Merck 802815 Cyanuric chloride for synthesis
500 G 1 Merck 802815 Cyanuric chloride for synthesis
1 kg 1 merck 106544 Sodium nitrite extra pure Ph Eur,USP
1 l 1 merck 806356 Sodium hydrogen sulfite (39% solution in water) for synthesis
2.5 l 1 merck 806356 Sodium hydrogen sulfite (39% solution in water) for synthesis
50 g 1 merck 101716 Barium chloride 99.995 Suprapur
1 kg 1 merck 800412 Chloroacetic acid for synthesis
100 G 1 Merck 105326 Lanthanum nitrate hexahydrate for analysis
100 G 1 Merck 110784 Acrylamide for electrophoresis
5 ML 1 Merck 814361 1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacetylacetone for synthesis
100 ML 1 Merck 807028 Phenyl isothiocyanate for synthesis
1 KG 1 Merck 100165 Boric acid for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
250 G 1 Merck 102703 Copper fine powder particle size < 63 µm (> 230 mesh ASTM) EMSURE
250 G 1 Merck 102703 Copper fine powder particle size < 63 µm (> 230 mesh ASTM) EMSURE
100 ML 1 Merck 808649 Trioctylamine for synthesis
500 ML 1 Merck 808649 Trioctylamine for synthesis
1 G 1 Merck 103291 2,2'-Dinitro-5,5'-dithiodibenzoic acid for biochemistry
250 ML 1 MERCK 802801 ε-Caprolactone for synthesis
100 ML 1 Merck 812382 Titanium(IV) chloride for synthesis
500 ML 1 Merck 812382 Titanium(IV) chloride for synthesis
500 ML 1 Merck 812382 Titanium(IV) chloride for synthesis
500 G 1 Merck 108849 Zinc oxide for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur.
100 G 1 Merck 814894 Polyvinyl alcohol, fully hydrolyzed (Mw approx. 145000) for synthesis
1 KG 1 Merck 814894 Polyvinyl alcohol, fully hydrolyzed (Mw approx. 145000) for synthesis
100 G 1 Merck 843866 Polyvinyl alcohol, fully hydrolized (Mw approx. 60000) for synthesis
25 Ml 1 Merck 800154 Methyl 2-pyridyl ketone for synthesis
25 G 1 Merck 841731  1,3,5-Benzenetricarbonyl chloride for synthesis
50 ML 1 Merck 820665 1,4-Butanesultone for synthesis
100 G 1 Merck 806189 Malononitrile for synthesis
250 G 1 Merck 841029 Octadecylamine for synthesis
250 ML 1 Merck 803268 1-Bromododecane for synthesis
100 ML 1 Merck 804306  1-Bromohexadecane for synthesis
10 G 1 Merck 814897  4'-Iodoacetophenone for synthesis
100 G 1 Merck 107302 Polyvinylpolypyrrolidone Divergan® RS
50 g 1 merck 106760 4-Nitroaniline for the determination of phenol
250 g 1 merck 822292 4-Nitroaniline for synthesis
250 g 1 merck 807246 1,4-Phenylenediamine for synthesis
5 G 1 Merck 841601 4-Chlorophenylhydrazine hydrochloride for synthesis
25 g 1 MERCK 841533 3,4-Dihydroxybenzoic acid for synthesis
 10 g 1 MERCK 822029 3,4-Dihydroxycinnamic acid for synthesis
25 g 1 MERCK 822070 4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid for synthesis
100 g 1 MERCK 822070 4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid for synthesis
5 g 1 MERCK 841859 2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol for synthesis
50 G 1 MERCK 841025 Vanillic acid for synthesis
1 g 1 MERCK 807110 Palladium(II) chloride (59% Pd) anhydrous, for synthesis
250 G 1 Merck 108802 Zinc acetate dihydrate for analysis EMSURE® ACS
1 KG 1 Merck 108800 Zinc acetate dihydrate suitable for use as excipient EMPROVE® exp Ph Eur,USP
100 G 1 Merck 800762 Terephthalic acid for synthesis
100 G 1 Merck 102536 Cobalt(II) nitrate hexahydrate for analysis EMSURE
500 G 1 Merck 845124 Iron(III) chloride (anhydrous) Msynth®plus
500 G 1 Merck 803945 Iron(III) chloride anhydrous for synthesis
1 KG 1 Merck 803945 Iron(III) chloride anhydrous for synthesis
1 KG 1 Merck 845019 Aluminium chloride (anhydrous, powder, ground) Msynth®plus
1 KG 1 Merck 801081 Aluminium chloride anhydrous powder sublimed for synthesis
1 Lit 1 Merck 808352 Triethylamine for synthesis.
2.5 Lit 1 Merck 808352 Triethylamine for synthesis.
25 G 1 Merck 806373 Sodium borohydride fine granular for synthesis
100 G 1 Merck 806373 Sodium borohydride fine granular for synthesis
100 G 1 Merck 106371 Sodium borohydride for analysis
25 G 1 Merck 818823 Sodium borohydride (tablets) for synthesis
100 G 1 Merck 818823 Sodium borohydride (tablets) for synthesis
250 G 1 Merck 106721 Nickel(II) nitrate hexahydrate for analysis EMSURE® ACS
250 G 1 Merck 102753 Copper(II) nitrate trihydrate for analysis EMSURE
250 G 1 Merck 807246 1,4-Phenylenediamine for synthesis
5 G 1 Merck 818964 2-Methylimidazole for synthesis
250 G 1 Merck 818964 2-Methylimidazole for synthesis
250 G 1 Merck 820991 1,3-Phenylenediamine for synthesis
250 G 1 Merck 804604 Hydrazin hydrate (80% solution in water)  for synthesis
250 G 1 Merck 804604 Hydrazin hydrate (80% solution in water)  for synthesis
10 G  1 Merck 801111 4-Aminopyridine for synthesis
25 ML 1 Merck 800156 Methyl 4-pyridyl ketone for synthesis
1 Lit 1 Merck 806072 1-Methyl-2-pyrrolidone EMPLURA
2.5 Lit 1 Merck 806072 1-Methyl-2-pyrrolidone EMPLURA
50 ML 1 Merck 807469 4-Pyridinecarbaldehyde for synthesis.
5 G 1 Merck 818964 2-Methylimidazole for synthesis
250 G 1 Merck 818964 2-Methylimidazole for synthesis
25 G 1 Merck 801299 1,3,5-Benzenetricarboxylic acid for synthesis
1 kg 1 merck 101097 Aluminium oxide 90 standardized for column chromotographic adsorption analysis acc
100 g 1 merck 104907 Potassium bromide for IR spectroscopy Uvasol®
500 g 1 merck 104907 Potassium bromide for IR spectroscopy Uvasol®
2.5 KG 1 Merck 104206 Graphite fine powder extra pure
500 ml 1 merck 107463 Pyridine dried (max. 0.0075 % H₂O) SeccoSolv
250 g 1 merck 102739 Copper(I) chloride for analysis EMSURE® ACS
5 ML 1 Merck 814361 1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacetylacetone for synthesis
100 ML 1 Merck 807028 Phenyl isothiocyanate for synthesis
250 ML 1 Merck 806022  Methanesulfonic acid for synthesis
100 G 1 Merck 100468 L(+)-Ascorbic Acid for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
500 ML 1 Merck 101203 Potassium chloride solution (nominal 1.41 mS/cm)  certified reference material for the measurement of electrolytic conductivity (c=0.01 mol/l) Certipur
500 ML 1 Merck 101557 Potassium chloride solution (nominal 0.147 mS/cm)   certified reference material for the measurement of electrolytic conductivity (c=0.001 mol/l) Certipur®
100 ML 1 Merck 101811  Potassium chloride solution ( nominal 0.015 mS/cm) 
certified reference material for the measurement of electrolytic conductivity, traceable to PTB and NIST (c=0.0001 mol/l) Certipur
5*100 ML 1 Merck 101810 Conductivity water ( nominal 0 mS/cm) Test solution for measurement of electrolytic conductivity, traceable to PTB and NIST Certipur
250 G 1 Merck 101182 Ammonium heptamolybdate tetrahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur
1 KG 1 Merck 101182 Ammonium heptamolybdate tetrahydrate GR for analysis ACS,ISO,Reag. Ph Eur
2.5 Lit 1 Merck 100983 Ethanol absolute for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
100 ML 1 Merck 818212 1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone for synthesis
10 G 1 Merck 103590 Diphenylamine-4-sulfonic acid sodium salt redox indicator ACS
25 G 1 Merck 103058 4-(Dimethylamino)benzaldehyde GR for analysis Reag. Ph Eur
100 G 1 Merck 103058 4-(Dimethylamino)benzaldehyde GR for analysis Reag. Ph Eur
5 G 1 Merck 107225 1,10-Phenanthroline monohydrate GR ACS
10 G 1 Merck 107225 1,10-Phenanthroline monohydrate GR ACS
500 G 1 Merck 104074 D(+)-Glucose monohydrate for biochemistry
1 amp 1 Merck 109992 Titriplex® III solution  for 1000 ml, c(Na₂-EDTA 2 H₂O) = 0.1 mol/l Titrisol
500 ML 1 Merck 119812 traceable to SRM from NIST NH₄Cl in H₂O 1000 mg/l NH₄ Certipur
1 amp 1 Merck 109972 Iron standard  1000 mg Fe, (FeCl₃ in 15% HCl) Titrisol
1 amp 1 Merck 109924  Potassium standard 1000 mg K, (KCl in H₂O) Titrisol
1 amp 1 Merck 109934 Lithium standard   1000 mg Li, (LiCl in H₂O) Titrisol
1 amp 1 Merck 109987 Copper standard 1000 mg Cu, (CuCl₂ in H₂O) Titrisol
1 amp 1 Merck 109927 Sodium standard  1000 mg Na, (NaCl in H₂O) Titrisol
3 rolls 1 Merck 109511 Lead(II)acetate paper  roll length 4.8 m
1 amp 1 Merck 109872 Sulfate standard 1000 mg SO₄ (H₂SO₄ in H₂O) Titrisol
1 amp 1 Merck 109870 Phosphate standard 1000 mg PO₄ (H₃PO₄ in H₂O) Titrisol
1 amp 1 Merck 109869 Fluoride standard  1000 mg F (KF in H₂O) Titrisol
1 amp 1 Merck 109935 Potassium permanganate solution for 1000 ml, c(KMnO₄) = 0.02 mol/l (0.1 N) Titrisol
1 amp 1 Merck 109965 Oxalic acid solution  for 1000 ml, c(C₂H₂O₄) = 0.05 mol/l (0.1 N) Titrisol
250 G 1 Merck 101252 Starch soluble GR for analysis ISO
1 amp 1 Merck 109949 Magnesium standard  1000 mg Mg, (MgCl₂ in 6% HCl) Titrisol
1 KG 1 Merck 106393 Sodium carbonate anhydrous, for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur.
1 KG 1 Merck 106431 tri-Sodium citrate 5,5-hydrate suitable for use as excipient EMPROVE® exp FU VIII,E 331
1 KG 1 Merck 104003 Formaldehyde solution about 37%   GR for analysis stabilized with about 10% methanol ACS,Reag. Ph Eur
1 amp 1 Merck 109910 Iodine solution  for 1000 ml, c(I₂) = 0.05 mol/l (0.1 N) Titrisol
2.5 Lit 1 Merck 111727 Ethanol gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv
250 ML 1 Merck 818079  Methyltrialkylammonium chloride  (mixture of C8-C10) for synthesis
1 KG 1 MERCK 106268 Sodium acetate anhydrous for analysis 
250 GR 1 MERCK 106268 Sodium acetate anhydrous for analysis 
1 KG 1 MERCK 106236 Sodium acetate anhydrous suitable for use as an active pharmaceutical ingredient EMPROVE
1 KG 1 Merck 103963 Iron(II) sulfate heptahydrate cryst., suitable for use as excipient EMPROVE® exp Ph Eur,BP,USP,FCC.
500 ml 1 MERCK 107961 Entellan® new rapid mounting medium for microscopy
1 L 1 MERCK 806072 1-Methyl-2-pyrrolidone EMPLURA®
2.5 L 1 MERCK 806072 1-Methyl-2-pyrrolidone EMPLURA®
25 g 1 MERCK 842649 Gallic acid (anhydrous) for synthesis
1 KG 1 Merck 803546 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl) propane for synthesis ≥ 97.0 % 
100G 1 merck 110784 Acrylamide for electrophoresis
500G 1 merck 800830 Acrylamide for synthesis
100 ML 1 Merck 109728 Pyridine for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
500 ML 1 Merck 109728 Pyridine for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
1 Lit 1 Merck 109728 Pyridine for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
1 KG 1 Merck 106404 Sodium chloride for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
5 KG 1 Merck 106585 di-Sodium hydrogen phosphate anhydrous suitable for use as excipient EMPROVE® exp Ph Eur,BP,USP,E 339
500 G 1 Merck 106559 di-Sodium hydrogen phosphate anhydrous for analysis particle size about 0.2-1 mm (~18-80 mesh ASTM) EMSURE
500 G 1 Merck 106586 di-Sodium hydrogen phosphate anhydrous for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
2.5 KG 1 Merck 106586 di-Sodium hydrogen phosphate anhydrous for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
250 G 1 Merck 105679 Lithium chloride for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur.
250 G 1 Merck 105679 Lithium chloride for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur.
250 G 1 Merck 105675 Lithium chloride
250 ML 1 Merck 807006 2-Phenylethanol for synthesis
1 Lit 1 Merck 805858 1-Phenylethanol
1 KG 1 Merck 107687 Sucrose (saccharose) for biochem. Reag. Ph Eur
50 G 1 merck 110897 N,N'-Methylenediacrylamide for electrophoresis
100 G 1 merck 110897 N,N'-Methylenediacrylamide for electrophoresis
1 L 1 MERCK 102211 Carbon disulfide EMPLURA®
25KG 1 MERCK 106400 Sodium chloride suitable for use as excipient 
1 L 1 MERCK 803060 N,N-Dimethylaniline for synthesis.
2.5 L 1 MERCK 803060 N,N-Dimethylaniline for synthesis.
25 ML 1 M erck 800154 Methyl 2-pyridyl ketone for synthesis
50 G 1 M erck 801518 2-BENZOYLPYRIDINE FOR SYNTHESIS
100 G 1 Merck 100468 L(+)-Ascorbic Acid for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
2.5 L 1 Merck 102827 Cyclohexane for liquid chromatography LiChrosolv®
2.5 l 1 merck 100030 Acetonitrile gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv® Reag
100 ML 1 Merck 800429 trans-Anethole for synthesis
2.5 Lit 1 Merck 100983 Ethanol absolute for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
100 ML 1 Merck 808649 Trioctylamine for synthesis
500 ML 1 Merck 808649 Trioctylamine for synthesis
500G 1 merck 800830 Acrylamide for synthesis
100 G 1 merck 110897 N,N'-Methylenediacrylamide for electrophoresis
جهت دريافت قيمت لطفا با شماره تلفن 44283509, 44283583 طي ساعات اداراي تماس حاصل فرمائيد یا درخواست خود را به شماره فکس 44283602 ارسال نمائید. شما ميتوانيد سفارشات خود را به آدرس ايميل radchemiealborz@gmail.com نیز ارسال نمائيد. مشاوران ما آماده پاسخگويي به شما مي باشند.