فروش مواد شیمیایی | فروش مواد آزمایشگاهی | واردات مواد شیمیایی | sigma in iran | alfa in iran | aldrich in iran | sigmaaldrich in iran | fluka in iran acros in iran |  فروش محصولات سیگماآلدریچ در ایران | فروش محصولات آلفا در ایران | abcam in iran santa | cruz in iran


ما را دنبال کنید

 

برای اطلاع از موجودی روز شرکت و 

جزییات بیشتر، با کلیک بر روی آیکون ها

مارا در صفحات اجتماعی دنیال کنید

 

 اینستاگرام رادشیمی  تلگرام رادشیمی
                              shimigram

     

 

 

Merck

 لطفا برای دریافت اطلاعات تکمیلی در مورد محصولات مرک با شماره های 44283602 - 44283583 - 44283509 با کارشناسان فروش شزکت تماس حاصل فرمایید.

ورود به سایت مرک

1k 1 merck 818710 Urea
for synthesis
250 g 1 merck 107872 Strontium nitrate
for analysis EMSURE®
1 k 1 merck 105670 Lithium carbonate
EMPLURA®
1 l 1 merck 800590 Methyl methacrylate
(stabilised) for synthesis
250 ml 1 merck 818847  Ethylene glycol dimethacrylate
(stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
100 g 1 merck 801641 Benzoyl peroxide
(with 25% H₂O) for synthesis
100 ml 1 merck 820797 Diphenylmethane 4,4'-diisocyanate
250 ml 1 merck 820421 Dibutyltin dilaurate
for synthesis
5 kg 1 merck 106482 Sodium hydroxide pellets
suitable for use as excipient EMPROVE® exp Ph Eur,BP,FCC,JP,NF,E 524
1 kg 1 merck 102382 Calcium chloride dihydrate
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
1 kg 1 merck 106067 Magnesium sulfate anhydrous
for analysis EMSURE®
2.5 kg 1 merck 105882 Magnesium sulfate heptahydrate
suitable for use as excipient EMPROVE® exp Ph Eur,BP,USP,JP
5 G 1 merck 104090 Glutathione
100g 1 merck 814733 Magnesium chloride
anhydrous for synthesis
2.5 k 1 merck 106323 Sodium  bicarbonate
250g 1 merck 107687 Sucrose
1 k 1 merck 107651 Sucrose
2.5 kg 1 merck 104206  Graphite
fine powder extra pure
5 G 1 merck 104090 Glutathione
100g 1 merck 814733 Magnesium chloride
anhydrous for synthesis
2.5 k 1 merck 106323 Sodium  bicarbonate
250g 1 merck 107687 Sucrose
1 k 1 merck 107651 Sucrose
25Gr 1 Merck 841731 1,3,5-Benzenetricarbonyl chloride for synthesis
100 ml 1 merck 801336 Pivalic acid for synthesis
10 g 1 merck 801337 1-Adamantanecarboxylic acid
100 g 1 merck  820482 Dihydroxyacetone
100 g 1 merck 814119 Hexadecyltrimethylammonium bromide
1 l 1 merck 105426 Ammonia solution 32%
1 l 1 merck 800658  Tetraethyl orthosilicate
100 g 1 merck 818735 Tetrapropylammonium bromide
2.5 l 1 merck 105621 Sodium silicate solution
50 ml 1 merck 814068 Tetrapropylammonium hydroxide
250 g 1 merck 103883  Iron(III) nitrate nonahydrate
1k 1 merck 105033 Potassium hydroxide
1 l 1 merck 803010 Diethylamine
1 g 1 merck 807110 Palladium(II) chloride (59% Pd)
100 g 1 merck 100468 L(+)-Ascorbic Acid
250cc 1 merck 822149 Tetraethylammonium hydroxide
50 g 1 merck 104938 Potassium chloride
100 g 1 merck 108917 Zirconium(IV) oxide chloride octahydrate
1 k 1 merck 101145 Ammonium chloride
100 g 1 merck 108417 Titriplex® II
1 l 1 merck 806127 Morpholine
2.5 l 1 merck 105621 Sodium silicate solution
100 g 1 merck 101217 Ammonium sulfate
1 k 1 merck 101217 Ammonium sulfate
500 g 1 merck 100565 ortho-Phosphoric acid 99%
250GR 1 merck 800640 2-Hydroxybenzaldehyde
500cc 1 merck 100990 Ethanol
500cc 1 merck 104373  n-Hexane
1 l 1 merck 108603 Triton® X-100
2.5 l 1 merck 100573 ortho-Phosphoric acid 85%
500 ml 1 MERCK  802898 Diethyl carbonate for synthesis
1 l 1 MERCK  802898 Diethyl carbonate for synthesis
5 ml 1 MERCK  841751 Diethyl carbonate for synthesis
500gm 1 merck 101063 Aluminium nitrate nonahydrate for analysis EMSURE®
2.5 kg 1 MERCK 104206 Graphite fine powder extra pure
10 g 1 MERCK 818445 Tryptamine for synthesis
2.5 l 1 MERCK 100983 Ethanol absolute for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
2.5 l 1 MERCK 102445 Chloroform for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
25 g 1 MERCK 105707 L-Methionine for biochemistry
1 kg 1 MERCK 108087 Potassium sodium tartrate tetrahydrate for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
250 g 1 MERCK 106688 Sodium azide
250 g 1 MERCK 814006 tert-Butyl hydroperoxide (70% solution in water) for synthesis
1 kg 1 MERCK 105104 di-Potassium hydrogen phosphate anhydrous for analysis EMSURE®
500 ml 1 MERCK 109001 Folin-Ciocalteu's phenol reagent
100 g 1 MERCK 108382 Tris(hydroxymethyl)aminomethane GR for analysis buffer substance ACS,Reag. Ph Eur
500 g 1 MERCK 108382 Tris(hydroxymethyl)aminomethane GR for analysis buffer substance ACS,Reag. Ph Eur
2.5 kg 1 MERCK 108382 Tris(hydroxymethyl)aminomethane GR for analysis buffer substance ACS,Reag. Ph Eur
1 kg 1 MERCK 104877 Potassium dihydrogen phosphate for analysis (<= 0.005% Na) EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
2.5 l 1 MERCK 100056 Acetic acid (glacial) 100%
 1 kg 1 MERCK 106404 Sodium chloride for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
1 kg 1 MERCK 108421 Titriplex® III (ethylenedinitrilotetraacetic acid disodium salt dihydrate)
1 l 1 MERCK 107209 Hydrogen peroxide 30% (Perhydrol®) for analysis EMSURE® ISO
100 g 1 MERCK 822050 Dodecyl sulfate sodium salt for synthesis
1 kg 1 MERCK 822050 Dodecyl sulfate sodium salt for synthesis
250 ml 3 MERCK 104817
exp.date
2020
Potassium chloride solution
2.5 l 1 MERCK 106049 Dichloromethane suitable for use as excipient EMPROVE® exp Ph Eur,BP,NF
1 kg 1 MERCK 106346 Sodium dihydrogen phosphate monohydrate for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
2.5 l 1 MERCK 100573 ortho-Phosphoric acid 85% for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
pcs of
100 T
10 Merck 110011
موجود
 
Peroxide Test Method: colorimetric with test strips 0.5 - 2 - 5 - 10 - 25 mg/l H₂O₂ MQuant™
250 g 1 MERCK
 
105091
EXP.DATE : 2016.02
Potassium peroxodisulfate for analysis EMSURE®
250 g 1 MERCK
 
105091
EXP.DATE : 2016.6
Potassium peroxodisulfate for analysis EMSURE®
2.5 l 1 MERCK 106049 Dichloromethane suitable for use as excipient EMPROVE® exp Ph Eur,BP,NF
2.5 l 1 MERCK 822271 Dichloromethane EMPLURA®
1 kg 1 MERCK 106346 Sodium dihydrogen phosphate monohydrate for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
2.5 l 1 MERCK 100573 ortho-Phosphoric acid 85% for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
2.5 l 1 MERCK 100563 ortho-Phosphoric acid 85% suitable for use as excipient EMPROVE® exp Ph Eur,BP,JPE,NF,E 338
2.5 l 1 MERCK 822275 N,N-Dimethylformamide
2.5 l 1 MERCK 802912 Dimethyl sulfoxide for synthesis
500 g 1 MERCK 105050 Potassium iodate extra pure FCC
50 G 1 MERCK 101510 Silver Nitrare Min. 99.8%
100 g 1 MERCK 107398 Lead(II) nitrate for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
1kg 1 MERCK 104936 Potassium chloride
2.5KG 1 MERCK 106513 Sodium thiosulfate 5H2O 
5kg 1 MERCK 106400 Sodium chloride 
5 l 4 MERCK 100921 Diethyl ether for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
1L 1 MERCK 822256 Aniline 
1kg 1 MERCK 106392 Sodium carbonate anhydrous
2.5L 1 MERCK 106049 Dichloromethane
500 g 1 MERCK 105050 Potassium iodate extra pure FCC
100 g 3 MERCK 107398 Lead(II) nitrate for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
5 l 4 MERCK 100921 Diethyl ether for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
250 ml 1 merck 800871 Bromoethane for synthesis
100 ml 1 merck 801811 Benzyl cyanide for synthesis
100 g 1 merck 803259  Diphenylacetonitrile for synthesis
500 GR 1 MERCK 105050       Potassium iodate       extra pure FCC
pcs of
100 T
1 Merck 110011
 
Peroxide Test Method: colorimetric with test strips 0.5 - 2 - 5 - 10 - 25 mg/l H₂O₂ MQuant™
500 g 1 MERCK 105050 Potassium iodate extra pure FCC
100 g 3 MERCK 107398 Lead(II) nitrate for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
5 l 4 MERCK 100921 Diethyl ether for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
5 l 1 MERCK 100921 Diethyl ether for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
2.5 l 1 merck 109652 n-Butyl acetate for analysis EMSURE®
250 ml 1 merck 814748 Tetramethylammonium hydroxide (25% solution in water) for synthesis
1 l 1 MERCK 188005 CombiTitrant 5
250 g 1 Merck 808270 Triphenylphosphine for synthesis
2.5 l 1 merck 100995 2-Propanol suitable for use as excipient EMPROVE® exp Ph Eur,BP,JP,USP
2.5 l 1 merck 802912 Dimethyl sulfoxide for synthesis
250 GR 1 MERCK 801641 Benzoyl peroxide  (with 25% H₂O) for synthesis
25ml 1 Merck 800154 Methyl 2-pyridyl ketone for synthesis
2.5 LIT 1 MERCK 100317 Hydrochloric acid fuming 37%
2.5 LIT 1 MERCK 100456 Nitric acid 65%  for analysis EMSURE
2.5 LIT 1 MERCK 100030 Acetonitrile   gradient grade for liquid chromatography
2.5 LIT 1 MERCK 100983 Ethanol absolute for analysis EMSURE
2.5 LIT 1 MERCK 100986 Ethanol  absolute suitable for use as excipient EMPROVE® exp Ph Eur,BP,JP,USP
100 ml 1 MERCK 808260 Trifluoroacetic acid for synthesis
50 ml 1 MERCK 108170 Trifluoroacetic acid for protein sequence analysis
250 g 1 MERCK 816013 Glycine for synthesis
1 kg 1 MERCK 106469 Sodium hydroxide pellets for analysis (max. 0.02% K) EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
1 kg 1 MERCK 102066 Calcium carbonate precipitated for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
500 g 1 MERCK 105063 Potassium nitrate for analysis EMSURE® ISO,Reag. Ph Eur
100 gr 1 merck  814119 Hexadecyltrimethylamm  موجودonium bromide
2.5 lit 1 merck  109634   موجود2-Propanol
500 ml 1 merck 100994 2-Propanol dried (max. 0.005% H₂O) SeccoSolv®
1 l 1 MERCK 100455 Nitric acid fuming 100% for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
1 l 1 MERCK 100450 Nitric acid fuming 100% extra pure
1 kg 1 MERCK 817034 Sodium dodecyl sulfate Ph Eur
1 l 1 MERCK 800590 Methyl methacrylate (stabilised) for synthesis
1 l 1 MERCK 800947 Ethylenediamine for synthesis
250 ml 1 merck 814006 tert-Butyl hydroperoxide
(70% solution in water) for synthesis
100 g 1 merck 106371 Sodium borohydride for analysis
100 g 1 merck 806373 Sodium borohydride fine granular for synthesis
 100 g 1 merck 818823 Sodium borohydride (tablets) for synthesis
1 l 1 MERCK 100859 Ethylene glycol monomethyl ether for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
 25 kg 1 MERCK 107734 Silica gel 60 (0.063-0.200 mm) for column chromatography (70-230 mesh ASTM)
1KG 1 MERCK 106441 Sodium fluoride
500 g 1 merck 105458 Tryptic Soy agar acc. EP, USP, JP, ISO and FDA-BAM GranuCult™
500 g 1 merck 110493 BHI (Brain Heart Infusion) broth acc. ISO 6888 GranuCult™
بسته 4 merck 113829 Anaerocult® A for microbiology (Reagent for the generation of an anaerobic medium in anaerobic jars)
1 kg 1 MERCK 101115  Ammonium acetate EMPLURA®
 1 kg 1 MERCK 106498 Sodium hydroxide pellets for analysis EMSURE® ISO
2.5 l 1 MERCK 108325 Toluene for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
 100 g 1 MERCK 822050 Dodecyl sulfate sodium salt for synthesis
1 kg 1 MERCK 104201 Glycine GR for analysis
2.5 l 1 merck 100056 Acetic acid (glacial) 100% suitable for use as excipient EMPROVE® exp Ph Eur,BP,JP,USP,E 260
25 g 1 MERCK 101512 Silver nitrate for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
50 g 1 MERCK 101510 Silver nitrate cryst. extra pure Ph Eur,BP,USP
25 ml 1 merck 807057 Ethyl 2-pyridinecarboxylate for synthesis
50 g 1 merck 801518  2-BENZOYLPYRIDINE FOR SYNTHESIS
1 l 1 merck 821141 Triethyl phosphate
100 ml 1 merck 821184 Trimethyl phosphate for synthesis
50 ml 1 MERCK 820665 1,4-Butanesultone for synthesis
1 kg 1 MERCK 101907 Silica gel granules, desiccant ~ 2 - 5 mm
1 kg 1 MERCK 107734 Silica gel 60 (0.063-0.200 mm) for column chromatography (70-230 mesh ASTM)
 500 g 1 MERCK 107730 Silica gel 60 GF₂₅₄ for thin-layer chromatography
1 kg 1 MERCK 107730 Silica gel 60 GF₂₅₄ for thin-layer chromatography
1 kg 1 MERCK 109385 Silica gel 60 (0.040-0.063 mm) for column chromatography (230-400 mesh ASTM)
1 kg 1 MERCK 101969 Silica gel with indicator (orange gel), granulate ~ 1 - 3 mm
1 kg 1 MERCK 101972 Silica gel with moisture indicator (brown gel) desiccant ~ 1 - 4 mm
1 kg 1 MERCK 107739 Silica gel 60 HF₂₅₄ for thin-layer chromatography
100 g 1 MERCK 108382 Tris(hydroxymethyl)aminomethane GR for analysis buffer substance ACS,Reag. Ph Eur
2.5 l 1 merck 820957 n-Pentane EMPLURA®
2.5 l 1 merck 104368 n-Hexane EMPLURA®
100 g 1 MERCK 820482 Dihydroxyacetone for synthesis
250 g 1 MERCK 820482 Dihydroxyacetone for synthesis
100 g 1 merck 845048 Sodium borohydride (fine granular) Msynth®plus
500 g 1 merck 845048 Sodium borohydride (fine granular) Msynth®plus
100 g 1 MERCK 102342 N-Cetyl-N,N,N-trimethylammonium bromide GR for analysis
100 g 1 MERCK 814119 Hexadecyltrimethylammonium bromide for synthesis
25 units 1 MERCK 105554 TLC Silica gel 60 F₂₅₄ 25 Aluminium sheets 20 x 20 cm
1 l 1 MERCK 800947 Ethylenediamine for synthesis
1 kg 1 MERCK 107747 Silica gel 60 PF₂₅₄ for preparative thin layer chromatography
250 g 1 MERCK 802453 4-Chlorobenzaldehyde for synthesis
10 g 1 MERCK 804146  4-Bromobenzaldehyde for synthesis
25G 1 merck  108180 2-Thiobarbituric acid reagent for sorbic acid
25 g 1 merck  820367 1,3-Cyclohexanedione for synthesis
10G 1 merck  821948 2-Aminobenzimidazole for synthesis
250 g 1 merck  814674 2-Mercaptobenzothiazole for synthesis
100 g 1 merck  806189 Malononitrile for synthesis
10 g 1 merck 820158 4,4'-Bipyridine for synthesis
1 l 1 MERCK 800947 Ethylenediamine for synthesis
100 g 1 MERCK 843546  Methyl palmitate for synthesis
5 ml 1 MERCK 109743 Methyl oleate reference substance for gas chromatography
25 ml 1 MERCK 800154 Methyl 2-pyridyl ketone for synthesis
5 ml 1 MERCK 109693 Methyl laurate reference substance for gas chromatography
100 ml 1 MERCK 821619 3-(Triethoxysilyl)propylamine  for synthesis
250 ml 1 MERCK 821083 Tetraethyl orthotitanate for synthesis
25 g 1 MERCK 841713 4-(4-Nitrophenylazo)-resorcinol for synthesis
25 g 1 MERCK 102427 1-Chloro-2,4-dinitrobenzene GR for analysis
100 g 1 MERCK 814119 Hexadecyltrimethylammonium bromide for synthesis
50 ml 1 Merck 841116  2-Bromoisobutyryl bromide for synthesis
250 g 1 Merck 802954 N,N'-Dicyclohexylcarbodiimide
100 ml 1 MERCK 808260 Trifluoroacetic acid for synthesis
100 g 1 MERCK 820102 2-Methoxybenzaldehyde for synthesis
250 ml 1 MERCK 806179 4-Methylbenzaldehyde for synthesis
25 g 1 MERCK 806766 4-Nitrobenzaldehyde for synthesis
250 g 1 MERCK 805795 4'-Methoxyacetophenone for synthesis
250 g 1 MERCK 806217 4'-Nitroacetophenone for synthesis
250 ml 1 MERCK 821243  4'-Methylacetophenone for synthesis
250 ml 1 MERCK 802605 4'-Chloroacetophenone for synthesis
5 g 1 MERCK 106202  1-Naphtholbenzein indicator Reag. Ph Eur
1 kg 2 MERCK 104936  Potassium chloride for analysis EMSURE®
5 g 1 MERCK 107225 1,10-Phenanthroline monohydrate GR ACS
10 g 1 MERCK 107225 1,10-Phenanthroline monohydrate GR ACS
10 g 1 merck 820158 4,4'-Bipyridine for synthesis
100 g 1 MERCK 820738 Iodine monobromide for synthesis
1 kg 1 MERCK 100631 Salicylic acid suitable for use as excipient EMPROVE® exp Ph Eur,BP,USP
250 ml 1 MERCK 801668 2-Bromopropane for synthesis
50 g 1 MERCK 820223 5-Bromo-2-hydroxybenzaldehyde for synthesis
25 g 1 MERCK 108180 2-Thiobarbituric acid reagent for sorbic acid
100 g 1 MERCK 804784 Isatoic anhydride for synthesis
 10 g 1 MERCK 820698 1,3-Indanedione
25 ml 1 MERCK 800029  Dimethyl acetylenedicarboxylate
100 g 1 MERCK 814495 3-Amino-1H-1,2,4-triazole 
1 l 1 MERCK 188005  CombiTitrant 5 one-component reagent for volumetric Karl Fischer titration 1 ml ≙ ca. 5 mg H₂O Apura®
1 l 1 MERCK 800658 Tetraethyl orthosilicate for synthesis
250 ML 1 MERCK 800658 Tetraethyl orthosilicate
25 units 1 MERCK 105554 TLC Silica gel 60 F₂₅₄ 25 Aluminium sheets 20 x 20 cm
1 l 1 MERCK 800947 Ethylenediamine for synthesis
1 kg 2 MERCK 107747 Silica gel 60 PF₂₅₄ for preparative thin layer chromatography
250 g 1 MERCK 802453 4-Chlorobenzaldehyde for synthesis
10 g 1 MERCK 804146  4-Bromobenzaldehyde for synthesis
100 g 1 MERCK 820102 2-Methoxybenzaldehyde for synthesis
250 ml 1 MERCK 806179 4-Methylbenzaldehyde for synthesis
25 g 1 MERCK 806766 4-Nitrobenzaldehyde for synthesis
250 g 1 MERCK 805795 4'-Methoxyacetophenone for synthesis
250 g 1 MERCK 806217 4'-Nitroacetophenone for synthesis
250 ml 1 MERCK 821243  4'-Methylacetophenone for synthesis
250 ml 1 MERCK 802605 4'-Chloroacetophenone for synthesis
250 g 1 MERCK 801641 Benzoyl peroxide (with 25% H₂O) for synthesis
1 l 1 MERCK 107209 Hydrogen peroxide 30%
2.5 l 1 MERCK 100317 Hydrochloric acid fuming 37%
2.5 l 1 MERCK 100731 Sulfuric acid 95-97%
2.5 l 1 MERCK 100573 ortho-Phosphoric acid 85% 
100 g 1 MERCK 801641 Benzoyl peroxide (with 25% H₂O) for synthesis
25 g 4 MERCK 118306 Heptane-1-sulfonic acid sodium salt for ion pair chromatography LiChropur®
25 g 4 MERCK 820013 Adamantane for synthesis
25 g 1 merck 118306 Heptane-1-sulfonic acid sodium salt
100 g 1 merck 107233 Phenolphthalein
100 g 1 merck 104907 Potassium bromide 
1 kg 1 merck 106462 Sodium hydroxide
1 kg 1 merck 101145 Ammonium chloride
1 kg 1 merck 104873 Potassium dihydrogen phosphate
25 g 1 merck 101512 Silver nitrate
1 kg 1 merck 101719  Barium chloride dihydrate
1 kg 1 merck 100495 Oxalic acid dihydrate
2.5 l 1 merck 100456 Nitric acid 65%
2.5 l 1 merck 100317 Hydrochloric acid fuming 37%
2.5 l 1 merck 100014 Acetone
2.5 l 1 merck 103034 N,N-Dimethylformamide
2.5 l 1 merck 103053 N,N-Dimethylformamide
2.5 l 1 merck 110983 N,N-Dimethylformamide
2.5 l 1 merck 100030 Acetonitrile
2.5 l 1 merck 106007  Methanol
2.5 l 1 merck 100983  Ethanol
25 units 2 MERCK 105554 TLC Silica gel 60 F₂₅₄ 25 Aluminium sheets 20 x 20 cm
1 l 1 MERCK 800947 Ethylenediamine for synthesis
1 l 1 MERCK 822112 1-Octadecene for synthesis
500 g 1 MERCK 102121 Calcium nitrate tetrahydrate for analysis EMSURE® ACS
500 g 1 MERCK 102378 Calcium chloride anhydrous powder Reag. Ph Eur
100 ml 1 MERCK 800896 Iodoethane (stabilised with silver) for synthesis
100 ml 1 MERCK 821987 Chloroethane for synthesis
2.5 l 1 MERCK 104727 Isooctane for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
50 ml 1 MERCK 820665 1,4-Butanesultone for synthesis
100 g 1 MERCK 843546  Methyl palmitate for synthesis
5 ml 1 MERCK 109743 Methyl oleate reference substance for gas chromatography
25 ml 1 MERCK 800154 Methyl 2-pyridyl ketone for synthesis
5 ml 1 MERCK 109693 Methyl laurate reference substance for gas chromatography
100 ml 1 MERCK 821619 3-(Triethoxysilyl)propylamine  for synthesis
250 ml 1 MERCK 821083 Tetraethyl orthotitanate for synthesis
25 g 1 MERCK 841713 4-(4-Nitrophenylazo)-resorcinol for synthesis
2.5 l 1 MERCK 100317 Hydrochloric acid fuming 37% for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
1 kg 1 MERCK 106482 Sodium hydroxide pellets suitable for use as excipient EMPROVE® exp Ph Eur,BP,FCC,JP,NF,E 524
25 kg 1 MERCK 108510 Vanillin suitable for use as excipient EMPROVE® exp Ph Eur,BP,NF
2.5 l 1 MERCK 109634 2-Propanol for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
 250 g 1 MERCK 801079 Aluminium triisopropylate for synthesis
100ML 1 MERCK 821619 3-(Triethoxysilyl)propylamine
for synthesis
2.5 l 1 MERCK 105423 Ammonia solution 28-30%
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
1 l 1 merck 806072 1-Methyl-2-pyrrolidone
EMPLURA®
2.5 l 1 merck 806072 1-Methyl-2-pyrrolidone
EMPLURA®
2.5 l 8 MERCK 104391 n-Hexane for liquid chromatography LiChrosolv®
100 g 1 MERCK 822335 Sodium azide
250 g 1 MERCK 822335 Sodium azide
1 l 1 MERCK 801812  Benzylamine
1 l 1 MERCK 820024 ethy lamine
2.5L 1 MERCK 808352
Triethylamine
25 g 1 MERCK 102427 1-Chloro-2,4-dinitrobenzene GR for analysis
500 ml 4 MERCK 109255 CombiCoulomat frit Karl Fischer reagentfor the coulometric water determinationfor cells with diaphragm Apura®
2.5 l 1 merck 100030 Acetonitrile gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv® Reag. Ph Eur
2.5 l 1 merck 100063 Acetic acid (glacial) 100% anhydrous for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
250 ml 1 merck 818215 Tetra-n-butylammonium hydroxide (12.5% solution in methanol) for synthesis
1 l 1 merck 109731 Tetrahydrofuran for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
2.5 l 1 merck 109634 2-Propanol for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
5 l 1 merck 100921 Diethyl ether for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
2.5 l 1 merck 100264 Formic acid 98-100%
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
2.5 l 1 merck 100014 Acetone for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
1 l 1 merck 102952 Dimethyl sulfoxide for analysis EMSURE® ACS
2.5 l 1 merck 109623 Ethyl acetate for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
2.5 l 1 merck 104727 Isooctane for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
1 kg 1 merck 105033 Potassium hydroxide pellets for analysis EMSURE®
25 g 1 merck 118305 Hexane-1-sulfonic acid sodium salt for ion pair chromatography LiChropur®
 1 kg 1 merck 106329 Sodium hydrogen carbonate for analysis EMSURE® ACS,Reag.Ph Eur
100 g 1 merck 104761 Iodine sublimated for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
100 g 1 merck 108426 Titriplex® V GR for analysis (diethylenetriaminepentaacetic acid)
1 kg 1 merck 105043 Potassium iodide for analysis EMSURE® ISO,Reag. Ph Eur
100 g 1 merck 112219 Lanthanum(III) chloride heptahydrate 98% for analysis
1 kg 1 merck 106649 Sodium sulfate
1 kg 1 merck 106448 tri-Sodium citrate dihydrate for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
2.5 l 1 merck 808352 Triethylamine for synthesis
1 kg 1 merck 100244 Citric acid monohydrate for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
1 kg 1 MERCK 108815 Zinc chloride suitable for use as an active pharmaceutical ingredient EMPROVE® api Ph Eur,BP,USP
250 g 1 MERCK 103943 Iron(III) chloride hexahydrate for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
250 g 1 MERCK 841029 Octadecylamine for synthesis
1KG 1 MERCK 822050 SDS 
100 GR 1 MERCK 822050 SDS 
250 ml 1 merck 821083 Tetraethyl orthotitanate for synthesis
1 l 1 merck 812382 Titanium(IV) chloride for synthesis
25 ml 1 merck 818320 Tetra-tert-butyl orthotitanate for synthesis
2.5 l 1 merck 100995 2-Propanol suitable for use as excipient EMPROVE® exp Ph Eur,BP,JP,USP
1kg 1 MERCK 105658 Lead(II) oxide
1 kg 1 MERCK 822257 Benzoic acid
100 g 1 MERCK 102404 Potassium iodate volumetric standard, 
250 g 1 MERCK 103883 Iron(III) nitrate nonahydrate for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
250 g 1 MERCK 103883 Iron(III) nitrate nonahydrate for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
250 g 1 MERCK 105125 Potassium thiocyanate for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
1kg 1 MERCK 108421 Titriplex® III (ethylenedinitrilotetraacetic acid disodium salt dihydrate) suitable for use as excipient EMPROVE® exp Ph Eur,BP,JP,USP
2.5 l 1 MERCK 100563 ortho-Phosphoric acid 85%
suitable for use as excipient EMPROVE® exp Ph Eur,BP,JPE,NF,E 338
2.5 l 1 MERCK 100573 ortho-Phosphoric acid 85% for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
1 kg 1 MERCK 106574 di-Sodium hydrogen phosphate heptahydrate suitable for use as excipient EMPROVE® exp DAC,USP
5 kg 1 MERCK 106585 di-Sodium hydrogen phosphate
1 kg 1 MERCK 106345  Sodium dihydrogen phosphate dihydrate suitable for use as excipient EMPROVE® exp Ph Eur,BP,USP,JPE,E 339
500g 1 MERCK 106346 Sodium dihydrogen phosphate dihydrate suitable for use as excipient EMPROVE® exp Ph Eur,BP,USP,JPE,E 339
1 kg 1 MERCK 106346 Sodium dihydrogen phosphate dihydrate suitable for use as excipient EMPROVE® exp Ph Eur,BP,USP,JPE,E 339
1 kg 1 MERCK 106360 Sodium bromide suitable for use as excipient EMPROVE® exp Ph Eur,BP,JP,USP
100 g 1 MERCK 104907 Potassium bromide for IR spectroscopy Uvasol®
500g 1 MERCK 104907 Potassium bromide for IR spectroscopy Uvasol®
500g 1 MERCK 104905 Potassium bromide for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
100 g 1 MERCK 102342 N-Cetyl-N,N,N-trimethylammonium bromide GR for analysis
100 g 1 MERCK 814119 Hexadecyltrimethylammonium bromide for synthesis
1 kg 1 MERCK 106267  Sodium acetate trihydrate for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
10 g 1 MERCK 104527 3-Methyl-2-benzothiazolinone-hydrazonehydrochloride GR for analysis Reag. Ph Eur
250 ml 1 Merck 808518 1-Vinyl-2-pyrrolidone
 (stabilized with N,N'
-di-sec-butyl-1,4-
phenylenediamine)
for synthesis
2.5 L 8 MERCK 102222 Carbon tetrachloride
5 l 5 MERCK 100921 Diethyl ether for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
5 kg 1 merck 106400 Sodium chloride
1 kg 1 MERCK 104936 Potassium chloride for analysis EMSURE®
80 g 1 MERCK 102408 Tris(hydroxymethyl)aminomethane volumetric standard, secondary reference material for acidimetry, traceable to NIST Standard Reference Material (SRM) Certipur® Reag. USP
2.5 l 1 MERCK 104368 n-Hexane EMPLURA®
2.5 l 1 MERCK 102432 Chloroform for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
2.5 l 1 MERCK 104379  n-Heptane for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
5 ml 1 MERCK 109687 n-Hexane reference substance for gas chromatography
1 l 1 MERCK 100931 Diethyl ether for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
5 ml 1 MERCK 109604 n-Heptadecane reference substance for gas chromatography
50 ml 1 Merck 841116  2-Bromoisobutyryl bromide for synthesis
vial 5 Merck 115640 Aldehyde dehydrogenase (from yeast) lyophilized 100 U/vial for biochemistry EC 1.2.1.5
         
1 kg 1 MERCK 106267  Sodium acetate trihydrate for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
بسته 5 Merck 109535 کاغذ PH مرک 
10 g 1 Merck 107225 1,10-Phenanthroline monohydrate GR ACS
500 g 9 Merck 105458 Tryptic Soy agar (TSA)
500 g 5 Merck 105438 SABOURAUD 4% dextrose agar (SDA)
500 g 2 Merck 105459 Tryptic Soy Broth (TSB)
2.5 l 40 Merck 106009 Methanol for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
100 g 1 MERCK 102342 N-Cetyl-N,N,N-trimethylammonium bromide
100 g 1 merck 814119 Hexadecyltrimethylammonium bromide
1 l 1 merck 812382 Titanium(IV) chloride
250Gr 1 Merck 103861 Iron(II) chloride tetrahydrate
250Gr 1 Merck 103943 Iron(III) chloride hexahydrate
250 g 1 Merck 802954 N,N'-Dicyclohexylcarbodiimide
250 ml 1 Merck 803268 1-Bromododecane
1 kg 1 MERCK 822050 Dodecyl sulfate sodium salt for synthesis
250 g 1 MERCK 806013 Glycine for synthesis
1 kg 1 MERCK 108833 Zinc nitrate tetrahydrate 
500 g 1 MERCK 102121 Calcium nitrate tetrahydrate
250 g 1 MERCK 103883  Iron(III) nitrate nonahydrate
500 g 1 MERCK 106537 Sodium nitrate
500 g 1 MERCK 105853 Magnesium nitrate hexahydrate
25 g 1 MERCK 101512 Silver nitrate
50 g 1 MERCK 101510  Silver nitrate
1 kg 1 MERCK 105063 Potassium nitrate
100 g 1 MERCK 102536 Cobalt(II) nitrate hexahydrate
250 ml 1 MERCK 814815 Sodium chlorite
1 l 1 MERCK 800023 Acetylacetone
100 ml 1 MERCK 843742 Titanium(IV) bis(acetylacetonate) diisopropoxide
100 g 1 MERCK 822291 1-Naphthylamine for synthesis
100 g 1 MERCK 822296 Phenol for synthesis
1 kg 1 MERCK 822296 Phenol for synthesis
1 l 1 MERCK 822256 Aniline for synthesis
1 l 1 MERCK 808352 Triethylamine for synthesis
2.5 l 1 MERCK 808352 Triethylamine for synthesis
2.5 l 1 MERCK 822271 Dichloromethane EMPLURA®
250 g 1 MERCK 822292 4-Nitroaniline for synthesis
500 g  1 MERCK 802815 Cyanuric chloride for synthesis 
250 ml 1 MERCK 818586 Isophorone diisocyanate (mixture of cis- and trans-isomers) for synthesis
100 ml 1 MERCK 820797 Diphenylmethane 4,4'-diisocyanate (mixture of di-and triisocyanates) for synthesis 
1 l 1 MERCK 803235 N,N-Dimethylacetamide for synthesis
2.5 l 1 MERCK 803235 N,N-Dimethylacetamide for synthesis
2.5 l 1 MERCK 822275 N,N-Dimethylformamide EMPLURA®
2.5 l 1 MERCK 108114 Tetrahydrofuran EMPLURA®
1 kg 1 MERCK 106329 Sodium hydrogen carbonate for analysis EMSURE® ACS,Reag.Ph Eur
250 ml 1 MERCK 822066 Hexamethylene diisocyanate for synthesis
100 ml 1 MERCK 808260 Trifluoroacetic acid for synthesis
50 ml 1 MERCK 108170 Trifluoroacetic acid for protein sequence analysis
100 ml 1 MERCK 819172 N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyltrimethoxysilane for synthesis
250 ml 1 MERCK 800882 Ethyl cyanoacetate for synthesis
100 g 1 MERCK 102342 N-Cetyl-N,N,N-trimethylammonium bromide GR for analysis
250 g 1 MERCK 102753 Copper(II) nitrate trihydrate for analysis EMSURE®
1kg 1 MERCK 100244 Citric acid monohydrate for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
2.5 l 1 MERCK 100443 Nitric acid 65% extra pure
2.5 l 1 MERCK 100983 Ethanol absolute for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
1 kg 1 MERCK 106345  Sodium dihydrogen phosphate dihydrate suitable for use as excipient EMPROVE® exp Ph Eur,BP,USP,JPE,E 339
500 g 1 MERCK 106586 di-Sodium hydrogen phosphate anhydrous for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
pcs of
100 T
1 Merck 110011
 
Peroxide Test Method: colorimetric with test strips 0.5 - 2 - 5 - 10 - 25 mg/l H₂O₂ MQuant™
1 l 1 MERCK 807486 Polyethylene glycol 600 for synthesis
1 kg 1 MERCK 807489 Polyethylene glycol 1500 for synthesis
1 kg 1 MERCK 821037 Polyethylene glycol 2000 for synthesis
1 kg 1 MERCK 807488 Polyethylene glycol 1000 for synthesis
100 ml 1 MERCK 821619 3-(Triethoxysilyl)propylamine for synthesis
100 ml 1 MERCK 819172  N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyltrimethoxysilane for synthesis
100 ml 1 MERCK 818818 3-(Trimethoxysilyl)-1-propanethiol for synthesis
1 kg 1 MERCK 107730 Silica gel 60 GF₂₅₄ for thin-layer chromatography
1 kg 1 MERCK 817034 Sodium dodecyl sulfate Ph Eur
50 g 1 MERCK 112533 Dodecyl sulfate sodium salt for biochemistry and surfactant tests
250 g 1 merck 102753 Copper(II) nitrate trihydrate for analysis EMSURE®
100 g 1 merck 814119 Hexadecyltrimethylammonium bromide for synthesis
250 ml 1 merck 821083 Tetraethyl orthotitanate for synthesis
1 l 1 merck 812382 Titanium(IV) chloride for synthesis
500 g 1 merck 105463 Plate Count agar acc. ISO 4833, ISO 17410 and FDA-BAM GranuCult™
500 g 1 merck 113825 Brain heart agar for the cultivation of fastidious microorganisms
500 g 1 merck 110493 BHI (Brain Heart Infusion) broth
1 kg 1 MERCK 104936 Potassium chloride for analysis EMSURE®
1 kg 1 MERCK 106392 Sodium carbonate anhydrous for analysis EMSURE® ISO
80 g 1 MERCK 102408 Tris(hydroxymethyl)aminomethane volumetric standard, secondary reference material for acidimetry, traceable to NIST Standard Reference Material (SRM) Certipur® Reag. USP
100 g 1 merck 102536 Cobalt(II) nitrate hexahydrate for analysis EMSURE®
500 g 1 merck 101213 Ammonium thiocyanate for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
2.5 l 1 merck 106050 Dichloromethane for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
2.5 l 1 merck 106054 Dichloromethane for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
2.5 l 1 merck 106049 Dichloromethane suitable for use as excipient EMPROVE® exp Ph Eur,BP,NF
1 l 1 MERCK 807486 Polyethylene glycol 600 for synthesis
1 kg 1 MERCK 807489 Polyethylene glycol 1500 for synthesis
1 kg 1 MERCK 821037 Polyethylene glycol 2000 for synthesis
2.5 l 60 MERCK 100987 Benzyl alcohol 
25 KG 3 MERCK 101005 1,1,1-Trichloro-2-methyl-2-propanol hemihydrate
25 KG 1 MERCK 105305 D(-)-Mannitol
1 kg 1 MERCK 817032 Benzalkonium chloride
250 g 1 MERCK 845004 Benzenesulfonic acid
Msynth®plus
100 ml 1 Merck 805852 1-Methylimidazole for synthesis
100 g 1 Merck 821956 Benzimidazole for synthesis
250 g 1 Merck 103943 Iron(III) chloride hexahydrate for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
2.5 l 1 MERCK 106018  Methanol for liquid chromatography LiChrosolv®
1 gr 1 merck 111615 Ethidium bromide
for biochemistry
2.5 l 1 MERCK 106007 Methanol gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv® Reag. Ph Eur
10 GR 4 MERCK 108374 L-Tryptophan for biochemistry
100 ml 1 MERCK 808260 Trifluoroacetic acid for synthesis
25G 1 merck  108180 2-Thiobarbituric acid reagent for sorbic acid
vial 5 Merck 115640 Aldehyde dehydrogenase (from yeast) lyophilized 100 U/vial for biochemistry EC 1.2.1.5
25 g 1 merck  820367 1,3-Cyclohexanedione for synthesis
500 ml 1 MERCK 119773 Arsenic standard solution traceable to SRM from NIST H₃AsO₄ in HNO₃ 0.5 mol/l 1000 mg/l As Certipur®
500 ml 1 merck 802357 Methyl chloroformate
10G 1 merck  821948 2-Aminobenzimidazole for synthesis
1 l 1 merck 801804 Benzoyl chloride for synthesis
250 g 1 merck  814674 2-Mercaptobenzothiazole for synthesis
2.5 L 1 Merck 100056 Acetic acid (glacial) 100%
100 g 1 merck  806189 Malononitrile for synthesis
10 g 1 merck 101468 Anthrone GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur
2.5 L 12 MERCK 101974 n-Butyl acetate EMPLURA®
1L 2 MERCK 109652 n-Butyl acetate for analysis EMSURE®
2.5 l 1 MERCK 106018  Methanol for liquid chromatography LiChrosolv®
100 Gr 1 Merck  104907 Potassium bromide
2.5 l 1 MERCK 106007 Methanol gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv® Reag. Ph Eur
2.5L 1 Merck 100983 Ethanol
absolute suitable for use as excipient EMPROVE® exp Ph Eur,BP,JP,USP
100 ml 1 MERCK 808260 Trifluoroacetic acid for synthesis
1 l 5 MERCK 817061 Tween® 80 (Polysorbate) suitable for use as excipient EMPROVE® exp Ph Eur,JP,NF
25 g 1 MERCK 804330 4-Hydroxycoumarin for synthesis
1 l 1 MERCK 108431 Titriplex® III solution for metal titration c(Na₂-EDTA ˙ 2 H₂O) = 0.1 mol/l Titripur® Reag. Ph Eur
2.5 l 1 MERCK 822275 N,N-Dimethylformamide
EMPLURA®
1 kg 1 Merck 107213 Peptone from casein (Tryptone) pancreatically digested, granulated for microbiology
500 g 1 Merck 103753 Yeast extract granulated for microbiology
500 g 1 Merck 105459 Tryptic Soy Broth Casein-peptone soymeal-peptone broth for microbiology (According harm. EP/USP/JP and ISO)
1 kg 1 MERCK 106345  Sodium dihydrogen phosphate dihydrate suitable for use as excipient EMPROVE® exp Ph Eur,BP,USP,JPE,E 339
5 kg 1 MERCK 106585 di-Sodium hydrogen phosphate anhydrous suitable for use as excipient EMPROVE® exp Ph Eur,BP,USP,E 339
1 kg 1 MERCK 102584 Caffeine suitable for use as excipient EMPROVE® exp Ph Eur,BP,USP
250 g 1 MERCK 104201 Glycine GR for analysis
1 kg 1 Merck 107213 Peptone from casein (Tryptone) pancreatically digested, granulated for microbiology
500 g 1 Merck 103753 Yeast extract granulated for microbiology
500 g 1 Merck 105459 Tryptic Soy Broth Casein-peptone soymeal-peptone broth for microbiology (According harm. EP/USP/JP and ISO)
250 g 1 Merck 102711 Copper(II) acetate monohydrate for analysis EMSURE® ACS
500 g 1 Merck 102710 Copper(II) acetate monohydrate cryst. extra pure
2.5 L 1 Merck 107462 Pyridine EMPLURA®
1 l 2 MERCK 109065 Perchloric acid 
2.5 l 2 MERCK 100056 Acetic acid (glacial) 100%
25G 1 merck  108180 2-Thiobarbituric acid reagent for sorbic acid
2.5L 1 Merck 100014 Acetone
25 g 1 merck  820367 1,3-Cyclohexanedione for synthesis
1 kg 1 MERCK 101614 Agar-agar
granulated, purified and free from inhibitors for microbiology
1 kg 1 MERCK 107687 Sucrose (saccharose)
for biochem. Reag. Ph Eur
10G 1 merck  821948 2-Aminobenzimidazole for synthesis
10 g 1 merck 818445 Tryptamine for synthesis
250 g 1 merck  814674 2-Mercaptobenzothiazole for synthesis
1KG 1 merck 105104 di-Potassium hydrogen phosphate anhydrous for analysis EMSURE®
موجود
100 g 1 merck  806189 Malononitrile for synthesis
10 kg 20 Merck 101587 L-Arginine suitable for use as excipient EMPROVE® exp Ph Eur,USP
10 g 1 MERCK 821027 Phthaldialdehyde for synthesis
50 ml 1 MERCK 808161 Thiophene-2-carbaldehyde for synthesis
10 GR 1 MERCK 821821 Isophthaldialdehyde for synthesis
1 kg 1 Merck 101145 Ammonium chloride for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
2.5 l 1 Merck 100456  Nitric acid 65% for analysis EMSURE® ISO
250 g 2 Merck 105021 Potassium hydroxide pellets for analysis (max. 0.002% Na) EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
250 g 1 Merck 104952 Potassium chromate for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
250 ml 2 Merck 108454 Ethylenedinitrilotetraacetic acid disodium salt dihydrate
1 kg 2 MERCK 101614 Agar-agar
granulated, purified and free from inhibitors for microbiology
1 L 1 merck 820603 Glutaraldehyde, 25% solution in water   
1 L 1 merck 814393 Glutaraldehyde, 50% aqueous solution
100 ml 1 Merck 802971 3,4-Dihydro-2H-pyran
for synthesis
500g 1 merck 104070 Gelatin 
100 ml 1 Merck 104818 Potassium chloride solution saturated with silver chloride 3 mol/l
50 ml 1 Merck 103785 Egg yolk tellurite emulsion sterile, 20%, for microbiology
500 g 1 Merck 105459 Tryptic Soy Broth (TSB)
500 g 1 Merck 108191 Fluid Thioglycollate medium (FTM)
500 g 1 Merck 105463 Plate Count agar (PCA)
500 g 1 Merck 105458 Tryptic Soy agar (TSA)
500 g 1 Merck 105438 SABOURAUD 4% dextrose agar (SDA)
1kg 1 Merck 800592 Phthalic anhydride for(موجود) synthesis
1kg 1 Merck 800408 Maleic anhydride for synthesis(موجود)
100G 1 Merck 101226  Ammonium monovanadate GR for analysis Reag. Ph Eur(موجود)
250G 1 Merck 101226  Ammonium monovanadate GR for analysis Reag. Ph Eur(موجود)
250G 1 Merck 101180 Ammonium heptamolybdate tetrahydrate (ammonium molybdate) cryst. extra pure(موجود)
2.5 l 1 Merck 100983 Ethanol
2.5 l 1 Merck 100986 Ethanol
2.5 l 1 Merck 102445 Chloroform
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
2.5 l 1 Merck 102431 Chloroform
suitable for use as excipient EMPROVE® exp BP
2.5 l 1 Merck 102444 Chloroform
for liquid chromatography LiChrosolv®
1 L 1 Merck 102222 tetrachloride carbon
لیبل آبی
1 L 1 Merck 102221 tetrachloride carbon
لیبل آبی
500 ml 1 Merck 119776 Lead standard solution
250 ml 1 Merck 818816 3-(Chloropropyl)-trimethoxysilane
2.5 l 1 Merck 104003 Formaldehyde solution min. 37%
1 kg 1 Merck 106329 Sodium hydrogen carbonate
2.5 l 1 Merck 100731 Sulfuric acid 95-97%
2.5 l 1 Merck 100456 Nitric acid 65%
1 amp 1 Merck 109871 Chloride standard
500 ml 1 Merck 119811 Nitrate standard solution
500 ml 1 Merck 119898 Phosphate standard solution
500 ml 1 Merck 109872 Sulfate standard
500 ml 1 Merck 119812 Ammonium standard solution
2.5 Lit 5 Merck 106007 Methanol gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv® Reag. Ph Eur
2.5 Lit 3 Merck 106044 Dichloromethane for liquid chromatography LiChrosolv®
2.5 Lit 5 Merck 106007 Methanol gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv® Reag. Ph Eur
2.5 Lit 3 Merck 106044 Dichloromethane for liquid chromatography LiChrosolv®
2.5 Lit 1 Merck 106007 Methanol gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv® Reag. Ph Eur
2.5 Lit 1 Merck 106044 Dichloromethane for liquid chromatography LiChrosolv®
500 ml 1 Merck 170226 Mercury standard solution traceable to SRM from NIST Hg(NO₃)₂ in HNO₃ 2 mol/l 1000 mg/l Hg Certipur®
  1 Merck 119781 Iron standard solution traceable to SRM from NIST Fe(NO₃)₃ in HNO₃ 0.5 mol/l 1000 mg/l Fe Certipur®
1 amp 1 Merck 109959 Sodium hydroxide solution for 1000 ml, c(NaOH) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titrisol®
500 gr 1 Merck  104905 Potassium bromide for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
2.5 L 1 Merck  100013 Acetone suitable for use as excipient EMPROVE® exp Ph Eur,BP,JPE,NF
2.5 L 2 Merck  106007 Methanol gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv® Reag. Ph Eur
1 Kg 1 Merck  104873 Potassium dihydrogen phosphate for analysis EMSURE® ISO
بسته 1 Merck  109535 کاغذ PH
0-14
2.5 L 1 Merck  104003 Formaldehyde solution min. 37%
50 ml 1 Merck 108178 Trifluoroacetic acid for protein sequence analysis
100 ml 1 Merck 808260 Trifluoroacetic acid
for synthesis
25 ml 1 Merck 108262 Trifluoroacetic acid for spectroscopy Uvasol®
100 Gr 1 merck 804808 Isophthaloyl dichloride for synthesis
100 Gr 1 merck 820138 1,2,4-Benzenetricarboxylic 1,2-anhydride 
2.5 l 1 Merck 109623 Ethyl acetate
  1 Merck 107021 Acetone
  1 Merck 841102  
  1 Merck 100317  
  1 Merck 112080  
1 amp 1 Merck 109959 Sodium hydroxide solution
1 amp 1 Merck 109973 Hydrochloric acid
1 amp 1 Merck 109910  Iodine solution
100 g 1 Merck 101252 Starch
250 g 1 Merck 101252 Starch
250 g 1 Merck 102790 Copper(II) sulfate pentahydrate
1 kg 1 Merck 102790 Copper(II) sulfate pentahydrate
1 kg 1 Merck 106649 Sodium sulfate
50 g 1 Merck 800653 Selenium dioxide
500 g 1 Merck 105443 Nutrient broth for microbiology
موجود
500 g 1 Merck 102121 Calcium nitrate tetrahydratefor analysis EMSURE® ACS
1kg 1 Merck 105061 Potassium nitrate suitable for use as excipient Ph Eur,BP,USP,FCC,E 252
1 kg 1 Merck 104873 Potassium dihydrogen phosphate for analysis EMSURE® ISO
2.5 l 1 Merck 100456 Nitric acid 65%
2.5 l 1 Merck 100983 Ethanol absolute for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
5 kg 1 Merck 106400  Sodium chloride suitable for use as excipient EMPROVE® exp Ph Eur,BP,USP
25 g 1 Merck 100532 Molybdatophosphoric acid hydrate for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
250 g 1 Merck 100804 L(+)-Tartaric acid for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
1 kg 1 Merck 100804 L(+)-Tartaric acid for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
250 Gr 1 Merck 808913 Zirconium(IV) chloride
2.5 Lit 8 Merck 820819 Hexylene glycol for synthesis
1 l 1 Merck 104008 Formamide EMPLURA®
1 g 1 Merck 111615 Ethidium bromide for biochemistry
2.5 l 1 Merck 100056 Acetic acid (glacial) 100%
1 kg 1 Merck 108421 Titriplex® III (ethylenedinitrilotetraacetic acid disodium salt dihydrate) suitable for use as excipient EMPROVE® exp Ph Eur,BP,JP,USP
100 ml 1 Merck 110732 N,N,N',N'-Tetramethyl ethylenediamine (Temed) GR for analysis
250 ml 1 Merck 808742 N,N,N',N'-Tetramethyl ethylenediamine for synthesis
1 kg 1 Merck 101200 Ammonium peroxodisulfate extra pure
1 kg 1 Merck 101201 Ammonium peroxodisulfate for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
500 g 1 Merck 101201 Ammonium peroxodisulfate for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
50 g 1 Merck 110897 N,N'-Methylenediacrylamide for electrophoresis (Bisacrylamide solution)
1 kg 1 Merck 800830 Acrylamide for synthesis
250 g 1 Merck 103943 Iron(III) chloride hexahydrate for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
250 g 1 Merck 103861 Iron(II) chloride tetrahydrate for analysis EMSURE®
500 g 1 Merck 105853 Magnesium nitrate hexahydrate for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
500 g 1 Merck 101063 Aluminium nitrate nonahydrate for analysis EMSURE®
1 kg 1 Merck 102382 Calcium chloride dihydrate for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
1 kg 1 Merck 102391 Calcium chloride anhydrous, granular ~ 2 - 6 mm
25 g 1 Merck 806373 Sodium borohydride fine granular for synthesis
100 g 1 Merck 806373 Sodium borohydride fine granular for synthesis
2.5 l 1 Merck 100949  Ethylene glycol EMPLURA®
1 kg 1 Merck 101115 Ammonium acetate extra pure
pcs of
100 T
1 Merck 110011 Peroxide Test Method: colorimetric with test strips 0.5 - 2 - 5 - 10 - 25 mg/l H₂O₂ MQuant™
50 g 1 Merck 106597 Sodium metaperiodate for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
2.5 l 1 Merck 109621 Ethylene glycol for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur,Reag. USP
100 g 1 Merck 106762 Ninhydrin GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur
100 g 2 Merck 106371 Sodium borohydride
50 ml 1 Merck 841116 2-Bromoisobutyryl bromide for synthesis
100 Ml 1 Merck 841692 N,N,N',N'',N''-Pentamethyldiethylenetriamine for synthesis
5 Gr 1 Merck 841491 1,10-Phenanthroline (anhydrous) for synthesis
5 Gr 1 Merck 841491 1,10-Phenanthroline (anhydrous) for synthesis
1 l 1 Merck 804012 Furfural
250 ml 1 Merck 801021 Allyl bromide  موجود 
Pack  1 Merck 115640 Aldehyde dehydrogenase (from yeast) lyophilized 100 U/vial for biochemistry EC 1.2.1.5
2.5 Lit 1 Merck  100056 Acetic acid, glacial 
2.5 Lit 1 Merck 822275 N,N-Dimethylformamide 
250 Gr 1 Merck 104874 Potassium hydrogen phthalate
1 Kg 1 Merck 105012 Potassium hydroxide pellets pure
عدد 1 Merck 109973 Hydrochloric acid for 1000 ml, c(HCl) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titrisol®
2.5 L 1 Merck 105432 Ammonia solution 25%
1 amp 1 Merck 109970 Hydrochloric acid
1 amp 1 Merck 109973 Hydrochloric acid
1 amp 1 Merck 109956 Sodium hydroxide solution
1 amp 1 Merck 109959 Sodium hydroxide solution
1 amp 1 Merck 109887  Buffer concentrate
2015.10.31
1 amp 1 Merck 109887  Buffer concentrate
2019.07.31
1 amp 1 Merck 109884 Buffer concentrate
2.5 l 1 Merck 100317 Hydrochloric acid fuming 37%
  1 Merck 107017  
2.5 l 1 Merck 100971 Ethanol 96%
250 Gr 1 Merck 106268 Sodium acetate
1 Kg 1 Merck 106268 Sodium acetate
  1 Merck 100062  
2.5 l 1 Merck 100063 Acetic acid (glacial) 100%
25 g 1 Merck 103170 Eriochrome black T (C.I. 14645)
100 g 1 Merck 819040 Ethylenediaminetetraacetic acid dipotassium salt dihydrate
  1 Merck 108407 Ethylendiamintetraacetic acid calcium disodium salt dihydrate
500 g 1 Merck 108439 Calcium Titriplex® dihydrate
25 g 1 Merck 107233 Phenolphthalein
1 kg 1 Merck 105033 Potassium hydroxide
1 kg 1 Merck 106498 Sodium hydroxide
1 kg 1 Merck 103792 Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate
1 kg 1 Merck 101145 Ammonium chloride
5 g 1 Merck 841491 1,10-Phenanthroline
5 g 1 Merck 107225 1,10-Phenanthroline monohydrate
10 g 1 Merck 107225 1,10-Phenanthroline monohydrate
25 g 1 Merck 101322 Methyl orange (C.I. 13025)
100 g 1 Merck 101322 Methyl orange (C.I. 13025)
5 g 1 Merck 106161 Murexide
1 kg 1 Merck 106404 Sodium chloride
250 g 1 Merck 104616 Hydroxylammonium chloride
250 g 1 Merck 104619 Hydroxylammonium chloride
5 Gr 1 Merck 816007 (S)-(-)-trans-4-Hydroxyproline
250 Ml 1 Merck 801021 3-Bromo-1-propene
( Allyl bromide )
2.5 Lit 1 Merck 100983 Ethanol
1 l 1 Merck 800181 Acrylic acid
2.5 Lit 1 Merck 100949 Ethylene glycol EMPLURA®
1 Lit 1 Merck 820833 Dimethyl sulfide for synthesis
100 Gr 1 Merck 106564 Sodium perchlorate monohydrate for analysis EMSURE®
1 Kg 1 Merck 105063 Potassium nitrate
2.5 l 1 Merck 801791 Chlorobenzene
2.5 L 1 Merck 100014 Acetone
2.5 L 1 Merck 100056 Acetic acid (glacial) 100%
2.5 L 1 Merck 109065 Perchloric acid
1 L 1 Merck 109065 Perchloric acid
2.5 l 1 Merck 115333 Water
2.5 l 1 Merck 820957 n-Pentane
10 g 1 Merck 820698 1,3-Indanedione
50 Gr 1 merck 820714 4-Pyridinecarbaldehyde
oxime for synthesis
800 St 1 merck 104004 Paraformaldehyde Tablets
1Lit 1 merck 817033 Diethyltoluamide USP
1 Lit 1 Merck 115480 Hyamine® 1622-solution
25 g 1 Merck 112018 Albumin fraction V
2.5 Lit 8 Merck 106009 Methanol
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
1 Gr 1 Merck 800907 N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide hydrochloride
50 Ml 1 Merck 818043 Trifluoromethanesulfonic anhydride
for synthesis
2 Ml 1 Merck 818043 Trifluoromethanesulfonic anhydride
for synthesis
250 ml 1 Merck 822339  Phosphoryl chloride
250 g 1 Merck 808326 4-Toluenesulfonyl chloride
1 kg 1 Merck 102047 Calcium hydroxide
1 L 1 Merck 809622 Ethyl acetoacetate 99%
2.5 L 1 Merck 108114  Tetrahydrofuran 
1kg 1 Merck 104935 Potassium chloride 
5 kg 1 Merck 106482 Sodium hydroxide pellets
1 kg 5 Merck 106482 Sodium hydroxide pellets
1 Lit 1 Merck 806072 N-Methyl-2-pyrrolidone
2.5 Lit 1 Merck 806072 N-Methyl-2-pyrrolidone
10 Gr 1 Merck 107495 Pyrrolidine-1-dithiocarboxylic acid ammonium salt
GR for analysis
25 Gr 1 Merck 821100 Pyrrolidine-1-dithiocarboxylic acid ammonium salt
for synthesis
  1 Merck 113825 Brain Heart Infusion Agar
250 gr 1 Merck 814897 4'-Iodoacetophenone
10 Gr 1 Merck 106762 Ninhydrin
GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur
1 L 1 Merck 800990 2-Ethyl-1-hexanol
2.5 L 1 Merck 800849 Ethanolamine
for synthesis
1 L 1 Merck 100845 Ethanolamine
for analysis EMSURE
1Lit 1 Merck 800590 Methyl methacrylate
(stabilised) for synthesis
1kg 1 Merck 102391 Calcium chloride
1 kg 1 Merck 102047 Calcium hydroxide
  1 Merck 113825 Brain Heart Infusion Agar
1 L 1 Merck 822091 Methylamine
2.5 L 1 Merck 808352 Triethylamine
25 g 1 Merck 806373 Sodium borohydride
fine granular for synthesis
100 Gr 1 Merck 806373 Sodium borohydride
fine granular for synthesis
100 g 1 Merck 818823 Sodium borohydride
(tablets) for synthesis
1 kg 1 Merck 102066 Calcium carbonate
precipitated for analysis
1 kg 1 Merck 106392 Sodium carbonate
anhydrous for analysis
5 kg 1 Merck 104398 Sodium carbonate
anhydrous, suitable for use as excipient 
1 Kg 1 Merck 100804 L(+)-Tartaric acid
1 L 1 Merck 107209 Hydrogen peroxide 30%
2.5 L 1 Merck 107210 Hydrogen peroxide 30%
250 ml 1 Merck 822339  Phosphoryl chloride
250 g 1 Merck 808326 4-Toluenesulfonyl chloride
1 kg 1 Merck 102047 Calcium hydroxide
1 kg 1 Merck 108418  Titriplex® III
1 L 1 Merck 809622 Ethyl acetoacetate 99%
500 g 1 Merck 105033  Potassium hydroxide
2.5 L 1 Merck 108114  Tetrahydrofuran 
2.5 L 1 Merck 108101 Tetrahydrofuran 
2.5 L 1 Merck 105423 Ammonia solution 28-30%
1kg 1 Merck 104935 Potassium chloride 
2.5L 1 Merck 106009 Methanol
100 Gr 1 Merck 106564 Sodium perchlorate monohydrate
cas:7791-07-3
500 Gr 1 Merck 106564 Sodium perchlorate monohydrate
cas:7791-07-3
25 Gr 1 Merck 804518 N-Hydroxysuccinimide

 
25 Gr 1 Merck 106126 2-Morpholinoethanesulfonic acid monohydrate
2.5 Lit 1 Merck 100995 2-Propanol suitable for use as excipient EMPROVE® exp Ph Eur,BP,JP,USP
2.5 Lit 1 Merck 109634 2-Propanol for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
250 Gr 1 Merck 804323 1,6-Diaminohexane
1 Kg 1 Merck 804323 1,6-Diaminohexane
1 Lit 1 Merck 806072 N-Methyl-2-pyrrolidone
2.5 Lit 1 Merck 806072 N-Methyl-2-pyrrolidone
100 Gr 1 Merck 822315 1H-Benzotriazole
 
500 Gr 1 Merck 106579 di-Sodium hydrogen phosphate dodecahydrate
500 Gr 1 Merck 106346 Sodium dihydrogen phosphate monohydrate
250 Gr 1 Merck 822342 Trichloroacetic acid
2.5 L 1 Merck 100995 2-Propanol
2.5 L 1 Merck 109634 2-Propanol
2.5 L 1 Merck 101040 2-Propanol
2.5 L 1 Merck 100997 1-Propanol GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur
2.5 L 1 Merck 100997 1-Propanol GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur
2.5 L 1 Merck 100996 1-Propanol
2.5 Lit 1 Merck 822275 N,N-Dimethylformamide
100 Gr 1 Merck 800762 Terephthalic acid
500 Ml 1 Merck 107961 Entellan® new 
2.5 Lit 1 Merck 106009 Methanol
2.5 Lit 1 Merck 100063 Acetic acid (glacial) 100% 
1 Kg 1 Merck 106580 di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate
5 Kg 1 Merck 104935 Potassium chloride
500 Ml 1 Merck 104699 Immersion oil
50 Gr 1 Merck 840013 5-Hydroxyisophthalic acid for synthesis
50 Gr 1 Merck 801246 5-Aminoisophthalic acid for synthesis
1 Kg 1 Merck 105033 Potassium hydroxide
pellets for analysis EMSURE®
2.5 Lit 1 Merck 108101 Tetrahydrofuran for liquid chromatography LiChrosolv®
2.5 Lit 1 Merck 108114 Tetrahydrofuran EMPLURA®
5 Gr 1 Merck 820904 2-Hydroxy-5-nitrobenzaldehyde
1 Kg 15 MERCK 807491 Polyethylene glycol 6000
500 Gr 1 Merck 113126 Silicon dioxide
1 Lit 1 Merck 100867 Diisopropyl ether
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
500 Ml 1 Merck 109629 tert-Butanol
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
2.5 Lit 1 Merck 109630 2-Butanol
for analysis EMSURE®
100 Gr 1 Merck 820239 Butylbenzene
for synthesis
500 Gr 1 Merck 105875 Magnesium perchlorate hydrate
[about 83% Mg(ClO₄)₂] for elemental analysis
5 ml 1 Merck 109644 Benzene
reference substance for gas chromatography
5 ml 1 Merck 109768 Toluene
reference substance for gas chromatography
5 ml 1 Merck 109635 Ethylbenzene
reference substance for gas chromatography
5 ml 1 Merck 109798 o-Xylene
reference substance for gas chromatography
1 Lit 1 Merck 115440 Isooctane
for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
5 ml 1 Merck 109658 n-Dodecane
reference substance for gas chromatography
1 Lit 1 Merck 100984 Isobutanol
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
1 Lit 1 Merck 800856 Ethylene glycol dimethyl ether
(stabilised) for synthesis
100 Gr 1 Merck 807383  Lead(II) chloride
anhydrous for synthesis
  1 Merck 109511 Lead(II)acetate paper
roll length 4.8 m
1 L 1 Merck 820603 Glutardialdehyde
(25% solution in water)
1 amp 3 Merck 109950 Sodium thiosulfate solution
1 amp 3 Merck 109959 Sodium hydroxide solution
250 Gr 1 Merck 105043 Potassium iodide 
25 Gr 1 Merck 108180 2-Thiobarbituric acid 
2.5 Lit 1 Merck 100988 1-Butanol 
25 Gr 1 Merck 101512 Silver nitrate
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
50 Gr 1 Merck 101510 Silver nitrate
cryst. extra pure Ph Eur,BP,USP
10 Gr 1 Merck 820354 Curcumin
for synthesis
100 Gr 1 Merck 108418 Titriplex® III GR for analysis (ethylenedinitrilotetraacetic acid, disodium salt dihydrate) ACS,ISO,Reag. Ph Eur
1 Lit 1 Merck 800947 Ethylenediamine
for synthesis
1 Kg 1 Merck 108833 Zinc nitrate tetrahydrate
for analysis EMSURE®
100 Gr 1 Merck 106721 Nickel(II) nitrate hexahydrate
for analysis EMSURE® ACS
500 Gr 1 Merck 105940 Manganese(II) nitrate tetrahydrate
for analysis EMSURE®
1 Kg 1 Merck 105940 Manganese(II) nitrate tetrahydrate
for analysis EMSURE®
50 Gr 1 Merck 801246 5-Aminoisophthalic acid for synthesis
1 Kg 1 Merck 105033 Potassium hydroxide
pellets for analysis EMSURE®
2.5 Lit 1 Merck 100063 Acetic acid (glacial) 100% 
1 Lit 1 Merck 108603 Triton® X-100
for analysis
100 Gr 1 Merck 102342 N-Cetyl-N,N,N-trimethylammonium bromide GR for analysis
500 Gr 1 Merck 104905 Potassium bromide
100 Gr 1 Merck 104907 Potassium bromide
500 g 1 Merck 113126 Silicon dioxide
1Kg 1 Merck 107657 Lactose monohydrate 
250 ml 1 Merck 104817 Potassium chloride solution
25 units 1 Merck 105554 TLC Silica gel 60 F
 
25 Gr 1 Merck 108180 2-Thiobarbituric acid 
100 Gr 1 Merck 800133 Barbituric acid
250 Ml 1 Merck 800658 Tetraethyl orthosilicate
25 Gr 1 Merck 804330 4-Hydroxycoumarin موجوداست
100 Gr 1 Merck 806189 Malononitrile
25 Gr 1 Merck 806766 4-Nitrobenzaldehyde
 
50 Ml 1 Merck 808161 Thiophene-2-carbaldehyde
100 Ml 1 Merck 808203 1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalenone
25 Gr 1 Merck 822281 Indole
250Gr 1 Merck 820161 4,4'-Bis(diethylamino)-benzophenone 
1 Kg 6 Merck 100243 Citric acid monohydrate powder, suitable for use as excipient EMPROVE® exp Ph Eur,BP,JP,USP,E 330,FCC
1 Lit 1 Merck 109731 Tetrahydrofuran for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
2.5 Lit 1 Merck 108101 Tetrahydrofuran for liquid chromatography LiChrosolv®
2.5 Lit 1 Merck 108114 Tetrahydrofuran EMPLURA®
100 Gr 1 Merck 107302 Polyvinylpolypyrrolidone
100 g 1 Merck 107443  Polyvidone 25
50 ml 1 Merck 818543 1-Octen-3-ol
500 Gr 1 Merck 104905 Potassium bromide
100 Gr 1 Merck 104907 Potassium bromide
1 amp 1 Merck 109909 Sodium thiosulfate solution
1 kg 1 Merck 106516 Sodium thiosulfate pentahydrate
2.5 kg 1 Merck 106513 Sodium thiosulfate pentahydrate
25 Gr 1 Merck 115924 Nigrosine (C.I. 50420)
100 Gr 1 Merck 806189 Malononitrile
for synthesis
10 Gr 1 Merck 820698 1,3-Indanedione
for synthesis
2.5 Lit 1 Merck 106012 Methanol
dried (max. 0.003% H₂O) SeccoSolv®
100 g 1 Merck 814495 3-Amino-1H-1,2,4-triazole
1 L 2 Merck 109065 Perchloric acid
100 Gr 1 Merck 106564 Sodium perchlorate monohydrate
500 Gr 1 Merck 106564 Sodium perchlorate monohydrate
500 Gr 1 Merck 101126 Ammonium dihydrogen phosphate
1 L 1 Merck 800023 Acetylacetone
25 g 1 Merck 806715 Nickel(II) acetylacetonate
25 g 1 Merck 802527 Cobalt(II) acetylacetonate
2.5 Lit 1 Merck 100868 Ethyl acetate
2.5 Lit 1 Merck 106044 Dichloromethane
2.5 Lit 1 Merck 104368 n-Hexane
25 units 1 Merck 105554 TLC Silica gel 60 F
25 Gr 1 Merck 108180 2-Thiobarbituric acid
100 Gr 1 Merck 800133 Barbituric acid
250 Ml 1 Merck 800658 Tetraethyl orthosilicate
25 Gr 1 Merck 804330 4-Hydroxycoumarin 
100 Gr 1 Merck 806189 Malononitrile
25 Gr 1 Merck 806766 4-Nitrobenzaldehyde
 
50 Ml 1 Merck 808161 Thiophene-2-carbaldehyde
25 Gr 1 Merck 822281 Indole 
1 Kg 1 Merck 108487 Urea 
25 units 1 Merck 105554 TLC Silica gel 60 F
 
25 Gr 1 Merck 108180 2-Thiobarbituric acid 
100 Gr 1 Merck 800133 Barbituric acid
250 Ml 1 Merck 800658 Tetraethyl orthosilicate
25 Gr 1 Merck 804330 4-Hydroxycoumarin
100 Gr 1 Merck 806189 Malononitrile
25 Gr 1 Merck 806766 4-Nitrobenzaldehyde
 
50 Ml 1 Merck 808161 Thiophene-2-carbaldehyde
25 Gr 1 Merck 822281 Indole 
10 Gr 1 merck 840055 4,4'-Difluorobenzophenone 
100 Gr 1 merck 820138 1,2,4-Benzenetricarboxylic 1,2-anhydride 
1 Lit 1 merck 806072 1-Methyl-2-pyrrolidone 
250 Gr 2 merck 806772 4-Nitrobenzoyl chloride 
100 Gr 1 merck 807516 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic-1,2:4,5-dianhydride
10 Gr 1 merck 840055 4,4'-Difluorobenzophenone
250 Gr 2 merck 806772 4-Nitrobenzoyl chloride 
100 Gr 1 merck 804808 Isophthaloyl dichloride 
100Gr 1 Merck 843866 Polyvinyl alcohol, fully hydrolized
(Mw approx. 60000) for synthesis
100Gr 1 Merck 814894 Polyvinyl alcohol, fully hydolyzed
(Mw approx. 145000) for synthesis
100Gr 1 Merck 114266 Polyvinyl alcohol
protective colloid for argentometric titration
2.5 Lit 1 Merck 100983 Ethanol
absolute suitable for use as excipient EMPROVE® exp Ph Eur,BP,JP,USP
2.5 Lit 1 Merck 106007 Methanol
gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv® Reag. Ph Eur
1 Lit 1 Merck 801554 Ethylene glycol monobutyl ether
(2-Butoxyethanol)
2.5 Lit 1 Merck 801554 Ethylene glycol monobutyl ether
(2-Butoxyethanol)
250Ml 1 Merck 800882 Ethyl cyanoacetate
for synthesis
10Gr 1 Merck 820698 1,3-Indanedione
for synthesis
100 Gr 1 Merck 843866 Polyvinyl alcohol,fully hydrolized 
1 kg 1 Merck 843866 Polyvinyl alcohol,fully hydrolized 
1 L 1 Merck 800658 Tetraethyl orthosilicate
1 kg 1 Merck 106535 Sodium nitrate
50 Gr 1 Merck 801246 5-Aminoisophthalic acid for synthesis
100 Gr 1 Merck 800762 Terephthalic acid
for synthesis
1 Kg 1 Merck 108418 Titriplex® III
GR for analysis
100 Gr 1 Merck 108418 Titriplex® III
GR for analysis
250Gr 1 Merck 102753 Copper(II) nitrate trihydrate
for analysis EMSURE®
500Gr 1 Merck 101063 Aluminium nitrate nonahydrate
for analysis EMSURE®
100Gr 1 Merck 108426 Titriplex® V
GR for analysis (diethylenetriaminepentaacetic acid)
25Gr 1 Merck 801299 1,3,5-Benzenetricarboxylic acid for synthesis
25Gr 1 Merck 1015120025 Silver nitrate
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
1Kg 1 Merck 818707
Citric acid
anhydrous for synthesis
250Gr 1 Merck 1039430250 Iron(III) chloride hexahydrate
100Gr 1 Merck 814894 Polyvinyl alcohol, fully hydolyzed
(Mw approx. 145000) for synthesis
100Gr 1 Merck 114266 Polyvinyl alcohol
protective colloid for argentometric titration
25Gr 1 Merck 1015120025 Silver nitrate
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
250Gr 1 Merck 1039430250 Iron(III) chloride hexahydrate
100Gr 1 Merck 814894 Polyvinyl alcohol, fully hydolyzed
(Mw approx. 145000) for synthesis
100Gr 1 Merck 114266 Polyvinyl alcohol
protective colloid for argentometric titration
100Gr 1 Merck 108426 Titriplex® V
GR for analysis (diethylenetriaminepentaacetic acid)
500Gr 1 Merck 101063 Aluminium nitrate nonahydrate
for analysis EMSURE®
250Gr 1 Merck 102753 Copper(II) nitrate trihydrate
for analysis EMSURE®
100Gr 1 Merck 106721
Nickel(II) nitrate hexahydrate
for analysis EMSURE® ACS
250Gr 1 Merck 103861 Iron(II) chloride tetrahydrate
for analysis EMSURE®
25Gr 1 Merck 801299 1,3,5-Benzenetricarboxylic acid for synthesis
25Gr 1 Merck 841731 1,3,5-Benzenetricarbonyl chloride for synthesis
2.5Lit 1 Merck 103053 N,N-Dimethylformamide
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
1Kg 1 Merck 818707 Citric acid
anhydrous for synthesis
1Kg 1 Merck 100244 Citric acid monohydrate
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
2.5Lit 1 Merck 100063 Acetic acid (glacial) 100% anhydrous for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
100Gr 1 Merck 108426 Titriplex® V
GR for analysis (diethylenetriaminepentaacetic acid)
250Ml 1 Merck 108454 Ethylenedinitrilotetraacetic acid disodium salt dihydrate
10 Ml 1 Merck 816146 1-Methylpyrrolidine
250 Gr 1 Merck 820991 1,3-Phenylenediamine 
25 Gr 1 Merck 841731 1,3,5-Benzenetricarbonyl chloride
2.5 Lit 1 Merck 104367 n-Hexane
2.5 Lit 1 Merck 104368 n-Hexane 
250 Gr 1 Merck 807325 Piperazine anhydrous
250Ml 1 Merck 800882 Ethyl cyanoacetate
for synthesis
10Gr 1 Merck 820698 1,3-Indanedione
for synthesis
2.5Lit 1 Merck 109634 2-Propanol
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
100Ml 1 Merck 807706 Silicon(IV) chloride,
 for synthesis
1Lit 1 Merck 807706 Silicon(IV) chloride,
 for synthesis
100Gr 1 Merck 814733 Magnesium chloride anhydrous for synthesis
500Gr 1 Merck 102378 Calcium chloride anhydrous powder Reag. Ph Eur
1Kg 1 Merck 102083 Calcium chloride
fused, granular about 0.5-2.0 mm for elementary analysis
10 Ml 1 Merck 816146 1-Methylpyrrolidine
250 Gr 1 Merck 820991 1,3-Phenylenediamine 
25 Gr 1 Merck 841731 1,3,5-Benzenetricarbonyl chloride
2.5 Lit 1 Merck 104367 n-Hexane 
2.5 Lit 1 Merck 104368 n-Hexane 
250 Gr 1 Merck 104928 Potassium carbonate
25Gr 1 Merck 804330 4-Hydroxycoumarin
25Gr 4 Merck 804330 4-Hydroxycoumarin
25 g 1 816010 Merck L-Methionine
500 Ml 1 Merck 170230 Potassium standard solution 
1 Amp 1 Merck 109969 Lead standard 
1 Amp 1 Merck 109960 Cadmium standard 
500 Ml 1 Merck 119777 Cadmium standard solution 
500 Ml 1 Merck 119507 Sodium standard solution 
500 Ml 1 Merck 170238 Sodium standard solution 
1 Amp 1 Merck 109986 Cobalt standard 
500 Ml 1 Merck 119785 Cobalt standard solution 
1 Amp 1 Merck 109989 Nickel standard 
500 Ml 1 Merck 119792 Nickel standard solution 
1 Amp 1 Merck 109934 Lithium standard 
500 Ml 1 Merck 170223 Lithium standard solution 
500 Ml 1 Merck 119788 Magnesium standard solution 
1 Amp 1 Merck 109968 Barium standard 
500 Ml 1 Merck 119774 Barium standard solution 
1 Amp 1 Merck 109993 Strontium standard 
500 Ml 1 Merck 119799 Strontium standard solution 
100 Ml 2 Merck 821619 3-(Triethoxysilyl)propylamine 
100 Gr 1 Merck 801637 4-Bromotoluene 
1 Lit 1 Merck 800658 Tetraethyl orthosilicate
1Kg 1 Merck 102066 Calcium carbonate
1Kg 1 Merck 105040 Potassium iodide
expire date: 2018.06
100Gr 1 Merck 104481 Mercury(II) sulfate
50Gr 1 Merck 101534 Silver sulfate
100Gr 1 Merck 101509 Silver sulfate
250 Ml 1 Merck 807041 2-Pyrrolidone
25 Gr 4 Merck 108424 Titriplex® IV
100 Gr 1 Merck 108424 Titriplex® IV
10 Gr 3 Merck 841036 Decane-1-sulfonic acid sodium salt
5 Gr 5 Merck 108122 Bromophenol blue
500 ml 3 Merck 109475 Buffer solution
2.5 1 Merck 808691 p-Xylene
1 L 1 Merck 808691 p-Xylene
1 kg 2 Merck 817034 Sodium dodecyl sulfate
2.5 kg 1 Merck 106512 Sodium thiosulfate
BOX 20 Merck 109535 pH-indicator strips pH 0 - 14 Universal indicator
1 L 5 Merck 188005 CombiTitrant 5
2.5 L 5 Merck 188005 CombiTitrant 6
500 ml 1 Merck 109257 CombiCoulomat fritless
1 L 1 Merck 803463 1-Decanol
1 بسته 1 Merck 188050 Water Standard 0.01 %
1 بسته 1 Merck 188051 Water standard 0.1%
2.5 L 1 Merck 106012 Methanol dried (max. 0.003% H₂O) SeccoSolv®
100Gr 1 Merck 108426 Titriplex® V
GR for analysis (diethylenetriaminepentaacetic acid)
500Gr 1 Merck 101063 Aluminium nitrate nonahydrate
for analysis EMSURE®
250Gr 1 Merck 102753 Copper(II) nitrate trihydrate
for analysis EMSURE®
100Gr 1 Merck 106721
Nickel(II) nitrate hexahydrate
for analysis EMSURE® ACS
250Gr 1 Merck 103861 Iron(II) chloride tetrahydrate
for analysis EMSURE®
25Gr 1 Merck 801299 1,3,5-Benzenetricarboxylic acid for synthesis
25Gr 1 Merck 841731 1,3,5-Benzenetricarbonyl chloride for synthesis
2.5Lit 1 Merck 103053 N,N-Dimethylformamide
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
1Kg 1 Merck 818707 Citric acid
anhydrous for synthesis
1Kg 1 Merck 100244 Citric acid monohydrate
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
2.5Lit 1 Merck 100063 Acetic acid (glacial) 100% anhydrous for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
100Gr 1 Merck 108426 Titriplex® V
GR for analysis (diethylenetriaminepentaacetic acid)
250Ml 1 Merck 108454 Ethylenedinitrilotetraacetic acid disodium salt dihydrate
10 Ml 1 Merck 816146 1-Methylpyrrolidine
250 Gr 1 Merck 820991 1,3-Phenylenediamine 
25 Gr 1 Merck 841731 1,3,5-Benzenetricarbonyl chloride
2.5 Lit 1 Merck 104367 n-Hexane
2.5 Lit 1 Merck 104368 n-Hexane 
250 Gr 1 Merck 807325 Piperazine anhydrous
250Ml 1 Merck 800882 Ethyl cyanoacetate
for synthesis
10Gr 1 Merck 820698 1,3-Indanedione
for synthesis
2.5Lit 1 Merck 109634 2-Propanol
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
100Ml 1 Merck 807706 Silicon(IV) chloride,
 for synthesis
1Lit 1 Merck 807706 Silicon(IV) chloride,
 for synthesis
100Gr 1 Merck 814733 Magnesium chloride anhydrous for synthesis
500Gr 1 Merck 102378 Calcium chloride anhydrous powder Reag. Ph Eur
1Kg 1 Merck 102083 Calcium chloride
fused, granular about 0.5-2.0 mm for elementary analysis
10 Ml 1 Merck 816146 1-Methylpyrrolidine
250 Gr 1 Merck 820991 1,3-Phenylenediamine 
25 Gr 1 Merck 841731 1,3,5-Benzenetricarbonyl chloride
2.5 Lit 1 Merck 104367 n-Hexane 
2.5 Lit 1 Merck 104368 n-Hexane 
250 Gr 1 Merck 104928 Potassium carbonate
25Gr 1 Merck 804330 4-Hydroxycoumarin
25Gr 4 Merck 804330 4-Hydroxycoumarin
25 g 1 816010 Merck L-Methionine
500 Ml 1 Merck 170230 Potassium standard solution 
1 Amp 1 Merck 109969 Lead standard 
1 Amp 1 Merck 109960 Cadmium standard 
500 Ml 1 Merck 119777 Cadmium standard solution 
500 Ml 1 Merck 119507 Sodium standard solution 
500 Ml 1 Merck 170238 Sodium standard solution 
1 Amp 1 Merck 109986 Cobalt standard 
500 Ml 1 Merck 119785 Cobalt standard solution 
1 Amp 1 Merck 109989 Nickel standard 
500 Ml 1 Merck 119792 Nickel standard solution 
1 Amp 1 Merck 109934 Lithium standard 
500 Ml 1 Merck 170223 Lithium standard solution 
500 Ml 1 Merck 119788 Magnesium standard solution 
1 Amp 1 Merck 109968 Barium standard 
500 Ml 1 Merck 119774 Barium standard solution 
1 Amp 1 Merck 109993 Strontium standard 
500 Ml 1 Merck 119799 Strontium standard solution 
250 Gr 1 Merck 801641 Benzoyl peroxide
100 Ml 2 Merck 821619 3-(Triethoxysilyl)propylamine 
100 Gr 1 Merck 801637 4-Bromotoluene 
1 Lit 1 Merck 800658 Tetraethyl orthosilicate
1Kg 1 Merck 102066 Calcium carbonate
1Kg 1 Merck 105040 Potassium iodide
expire date: 2018.06
100Gr 1 Merck 104481 Mercury(II) sulfate
50Gr 1 Merck 101534 Silver sulfate
100Gr 1 Merck 101509 Silver sulfate
250 Ml 1 Merck 807041 2-Pyrrolidone
25 Gr 4 Merck 108424 Titriplex® IV
100 Gr 1 Merck 108424 Titriplex® IV
10 Gr 3 Merck 841036 Decane-1-sulfonic acid sodium salt
5 Gr 5 Merck 108122 Bromophenol blue
500 ml 3 Merck 109475 Buffer solution
2.5 1 Merck 808691 p-Xylene
1 L 1 Merck 808691 p-Xylene
1 kg 2 Merck 817034 Sodium dodecyl sulfate
2.5 kg 1 Merck 106512 Sodium thiosulfate
BOX 20 Merck 109535 pH-indicator strips pH 0 - 14 Universal indicator
1 L 5 Merck 188005 CombiTitrant 5
2.5 L 5 Merck 188005 CombiTitrant 6
500 ml 1 Merck 109257 CombiCoulomat fritless
1 L 1 Merck 803463 1-Decanol
1 بسته 1 Merck 188050 Water Standard 0.01 %
1 بسته 1 Merck 188051 Water standard 0.1%
2.5 L 1 Merck 106012 Methanol dried (max. 0.003% H₂O) SeccoSolv®
2.5 L 1 Merck 109248 Karl Fischer reagent 5
10 g 1 Merck 800237 4-Hydroxycinnamic acid
250 Ml 1 Merck 801786 Bromobenzene 
100 Gr 1 Merck 801637 4-Bromotoluene 
2.5 Lit 1 Merck 801791 Chlorobenzene 
100 Ml 1 Merck 820730 Iodobenzene 
1 Kg 1 Merck 107739 Silica gel 60 HF₂₅₄ 
250 Gr 1 Merck 800658 Tetraethyl orthosilicate
1 Lit 1 Merck 800658 Tetraethyl orthosilicate
25 units 1 Merck 111845 TLC Silica gel 60
25
units
1 Merck 105735 TLC Silica gel 60 F₂₅₄
25 units 1 Merck 105554 TLC Silica gel 60 F₂₅₄ 
1 Lit 1 Merck 108379 Triethanolamine
 
500 Ml 1 Merck 801812 Benzylamine
1 Lit 1 Merck 801812 Benzylamine 
1 Lit 1 Merck 101261 Aniline 
100 Ml 1 Merck 821619 3-(Triethoxysilyl)propylamine 
5Gr 1 Merck 100354 Indole-3-butyric acid
1Kg 1 Merck 108802 Zinc acetate dihydrate
2.5Lit 1 Merck 103034 N,N-Dimethylformamide
100Gr 1 Merck 105679 Lithium chloride
250Gr 1 Merck 105679 Lithium chloride
2.5Lit 1 Merck 803235 N,N-Dimethylacetamide
1Kg 1 Merck 817034 Sodium dodecyl sulfate
50 Gr 1 Merck 841745 2,5-Dihydroxybenzoic acid
2.5 kg 1 Merck 104206 Graphite
100 g 1 Merck 102839 L-Cysteine hydrochloride monohydrate
250 Ml 1 Merck 800882 Ethyl cyanoacetate
25 Gr 1 Merck 804330 4-Hydroxycoumarin 
25 Gr 1 Merck 108180 2-Thiobarbituric acid 
2.5 Lit 1 Merck 104092 Glycerol 
500 Gr 1 Merck 102067 Calcium carbonate
  2.5 l Merck 108325 Toluene
  25 Gr Merck 115943 Methylene blue (C.I.52015)
  1 kg Merck 105124 Potassium thiocyanate
  25 units Merck 105554 TLC Silica gel 60 F₂₅₄
  250 Gr Merck 105125 Potassium thiocyanate
  10 g Merck 159270 Methylene blue (C.I. 52015)
100 Gr 1 merck 807516 Pyromellitic dianhydride
100 Gr 1 merck 804808 Isophthaloyl dichloride 
250 Gr 1 merck 806772 4-Nitrobenzoyl chloride 
100 Gr 1 merck 804808 Isophthaloyl dichloride 
100 Gr 1 merck 820138 1,2,4-Benzenetricarboxylic 1,2-anhydride 
1 Lit 1 merck 806072 1-Methyl-2-pyrrolidone 
1 L 1 merck 800658 Tetraethyl orthosilicate
250 ml 1 merck 814006 tert-Butyl hydroperoxide
250 ml 1 merck 820502 Cumene hydroperoxide
1 L 1 merck 820978 Diphenyl ether
100 g 1 merck 102839 L-Cysteine hydrochloride monohydrate
1Kg 1 Merck 100201 Phenol
1Kg 1 Merck 108421 EDTA-2Na 2H2O 
250 Gr 1 Merck 103943 Iron(III) chloride hexahydrate
1Litre 1 merck 803060 N,N-Dimethylaniline
1Litre 1 merck
806096
N-Methylaniline
2.5 L 4 Merck 802912 Dimethyl sulfoxide(for synthesis)
25 Gr 1 Merck 806766 4-Nitrobenzaldehyde 
100 Gr 1 Merck 818718 Vanillin 
2.5 Lit 8 Merck 100983 Ethanol absolute for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
25 Gr 1 Merck 106798 4-Nitrophenol 
100Gr 1 Merck 102839 L-Cysteine hydrochloride monohydrate
for biochemistry
50 Gr 1 Merck 107605 D(-)-Ribose 
25 Gr 1 Merck 101007 L-Alanine
250 Gr 1 Merck 822289 1-Naphthol 
250 Gr 1 Merck 1.06223.0250 1-Naphthol GR for analysis
100 Gr 1 Merck 104984 Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate
500 Gr 1 Merck 104984 Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate
250 Gr 1 Merck 807246 1,4-Phenylenediamine 
500Gr 1 Merck 105458 Tryptic soy agar
500Gr 1 Merck 105463 Plate count agar
500Gr 1 Merck 116000 YGC 
25 Lit 15 Merck 100958 Trichloroethylene 
25 Lit 15 Merck 100958 Trichloroethylene 
50 Ml 1 Merck 807470 2-Pyridinecarbaldehyde

2.5 Lit
1 Merck 105423 Ammonia solution 28-30% 
250 Gr 1 Merck 102790 Copper(II) sulfate pentahydrate
1 Kg 1 Merck 102790 Copper(II) sulfate pentahydrate
500 Gr 1 Merck 103965 Iron(II) sulfate heptahydrate 
1 Kg 1 Merck 103965 Iron(II) sulfate heptahydrate 
1 Kg 1 Merck 107730 Silica gel 60 GF₂₅₄
1 Kg 1 Merck 107735 Silica gel
109884 Merck 1 amp Buffer concentrate  
109887 Merck 1 amp Buffer concentrate  
104421 Merck 50 Gr Mercury(II) bromide  
100014 Merck 2.5 L Acetone  
1Lit 1 Merck 803238 1,2-Dichlorobenzene
for synthesis
2.5Lit 1 Merck 808691  p-Xylene
for synthesis
2.5Lit 1 Merck 106007 Methanol
1Kg 1 Merck 817034 Sodium dodecyl sulfate
( SDS )
250Gr 1 Merck 106601 Sodium salicylate
for analysis EMSURE®
(sodium 2-hydroxybenzoate)
5L 1 Merck 100909 Petroleum benzine boiling range 40-60°C
5Gr 1 Merck 106237 N-(1-Naphthyl)
ethylenediamine
dihydrochloride
100Gr 1 Merck 104417 Mercury(II) chloride
250Gr 1 Merck 102733 Copper(II) chloride dihydrate  
100Gr 1 Merck 104481 Mercury(II) sulfate
5Gr 1 Merck 103087 1,5-Diphenylcarbazone
25Ml 1 Merck 800029 Dimethyl acetylenedicarboxylate
100 Gr 1 Merck 114266 Polyvinyl alcohol
100 Gr 1 Merck 814894 Polyvinyl alcohol, fully hydolyzed
100 Gr 1 Merck 843866 Polyvinyl alcohol, fully hydrolized
500 g 1 Merck 104070 Gelatine
500 g 1 Merck 102067 Calcium carbonate
1 kg 1 Merck 106649 Sodium sulfate
2.5 Lit 8 Merck 100983 Ethanol
250 Gr 1 Merck 107838 Antimony(III) chloride
100 Gr 1 Merck 102273 Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrateر
1 Kg 1 Merck 106392 Sodium carbonate
 
250 Gr 1 Merck 107815 Tin(II) chloride dihydrate
50 Gr 1 Merck 108170 Thioacetamide
25 Gr 1 Merck 115940 Crystal Violet
1 Kg 1 Merck 106579 di-Sodium hydrogen phosphate dodecahydrate
50Gr 3 Merck 106597 Sodium metaperiodate
Vial 3 Merck 109959 تیترازول سود 0.1n
2.5 Lit 1 Merck 100056 Acetic Acid Glacial
(100%)
2.5 Lit 1 Merck 106008 Methanole extra pure
500Gr 1 101126 Merck Ammonium
 dihydrogen phosphate
100 Gr 1 Merck 114266 Polyvinyl alcohol
100 Gr 1 Merck 814894 Polyvinyl alcohol, fully hydolyzed
100 Gr 1 Merck 843866 Polyvinyl alcohol, fully hydrolized
500 g 1 Merck 104070 Gelatine
25 g 1 Merck 115937 Fuchsin (C.I. 42510)
2.5 Lit 1 Merck 100056 Acetic Acid Glacial
(100%)
2.5 Lit 1 Merck 106008 Methanole extra pure
25Gr 1 Merck 822293 2-Nitrobenzaldehyde
100Gr 1 Merck 101226 Ammonium
monovanadate
4 2.5 L Merck 106018 Methanol
2 2.5 L Merck 100056 Acetic acid (glacial) 100%
1 1 L Merck 102952 Dimethyl sulfoxide
1 1 K Merck 105104 di-Potassium hydrogen phosphate
1Lit 1 Merck 804012 Furfural
for synthesis
1Lit 1 Merck 800658 Tetraethyl orthosilicate
for synthesis
250 Gr 1 Merck 103861 Iron(II) chloride tetrahydrate
for analysis EMSURE®
2.5 Lit 1 Merck 100971 Ethanol 96%
100 Gr 1 Merck 820138 1,2,4-Benzenetricarboxylic 1,2-anhydride
for synthesis
1Kg 1 Merck 800607 Isophthalic acid
for synthesis
100Gr 1 Merck 806189 Malononitrile
for synthesis
25 Gr 1 Merck 100289 L-Glutamine 
250 Gr 1 Merck 100807 Trichloroacetic acid-
250 Gr 1 Merck 100807 Trichloroacetic acid-
100 Gr 1 Merck 104761 Iodine
500 Gr 1 Merck 104761 Iodine 
2.5 L 1 Merck 106012 Methanol
50 Gr 1 Merck 104410 Mercury(II) acetate
50 Gr 1 Merck 104410 Mercury(II) acetate
5 kg 1 Merck 100242 Citric acid monohydrate
5 kg 1 Merck 100241 Citric acid
2.5 Lit 1 Merck 100983 Ethanol 
2.5 Lit 1 Merck 101040 2-Propanol gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv®
500Gr 2 merck 101207 di-Ammonium hydrogen phosphate
1Kg 2 merck 822050 Dodecyl sulfate sodium salt
1 Amp 1 Merck 109910 Iodine solution 
2.5 Lit 1 Merck 102445 Chloroform 
500 Gr 1 Merck 116000 YGC agar 
500 Gr 1 Merck 105450 Nutrient agar 
500 Gr 1 Merck 103915 Triple sugar iron agar 
500 Gr 1 Merck 105465 MacCONKEY agar 
1 Kg MERCK 107651 1 Sucrose
100 Gr MERCK 105164 1 Potassium tellurite-hydrate
250 Gr 1 Merck 100807 Trichloroacetic acid
 
250 Gr 1 Merck 100807
Trichloroacetic acid
 
2.5 Lit 1 Merck 100056 Acetic acid (glacial) 100% 
2.5 Lit 1 Merck 102431 Chloroform suitable for use as excipient EMPROVE® exp BP
2.5 Lit 1 Merck 102445 Chloroform for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
1 L MERCK 5 Papanicolaou's solution 1a Harris' hematoxylin solution
کد109253 
 
50 Gr 801246 MERCK 1 5-Aminoisophthalic acid
1 kg 104078 MERCK 1 Gelatin
1 kg 104078 MERCK 1 Gelatin
1 L 1 MERCK 800590 Methyl methacrylate
1 L MERCK 5 Papanicolaou's solution 1a Harris' hematoxylin solution
کد109253 
 
25 Gr MERCK 5 Hematoxylin cryst. (C.I. 75290)
104302
 
2.5 L MERCK 108661 1 Xylene
2.5 L MERCK 108323 1 Toluene
500 Gr MERCK 802815 1 Cyanuric chloride
100 Gr MERCK 802816 1 Cyanuric chloride
1 L MERCK 101769 1 Petroleum ether
1 kg MERCK 105080 1 Potassium permanganate
5 l MERCK 100921 1 Diethyl ether
5 l MERCK 109635 1 Ethylbenzene
2.5 L MERCK 100731 1 Sulfuric acid 95-97%
2.5 L MERCK 100713 1 Sulfuric acid 95-98%
1 L 1 MERCK 800590 Methyl methacrylate
250 ml 1 MERCK 800198 Hexanoic acid
10 Gr 1 Merck 820354 Curcumin
500 Gr 1 Merck 106649 Sodium sulfate 
1 Kg 1 Merck 106649 Sodium sulfate 
250 Gr 1 Merck 102066 Calcium carbonate 
250 Gr 1 Merck 107838 Antimony(III) chloride 
100 Gr 1 Merck 102273 Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate
250 Gr 1 Merck 104984 Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate
250 Gr 1 Merck 104874 Potassium hydrogen phthalate 
1 Kg 1 Merck 105125 Potassium thiocyanate 
1 Kg 1 Merck 106392 Sodium carbonate 
250 Gr 1 Merck 107815 Tin(II) chloride dihydrate 
1 Kg 1 Merck 103776 Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate
50 Gr 1 Merck 104410 Mercury(II) acetate 
25 Gr 1 Merck 101322 Methyl orange (C.I. 13025) 
250 Gr 1 Merck 806772 4-Nitrobenzoyl chloride 
100 Gr 1 Merck 818714 Nicotinic acid 
25 Gr 1 Merck 102521 Sodium hexanitrocobaltate(III) 
100 Gr 1 Merck 102521 Sodium hexanitrocobaltate(III) 
1 Kg 1 Merck 106448 tri-Sodium citrate dihydrate 
50 Gr 1 Merck 108170 Thioacetamide 
1 Kg 1 Merck 106404 Sodium chloride 
100 Gr 1 Merck 102342 N-Cetyl-N,N,N-trimethylammonium bromide
25 Gr 1 Merck 115940 Crystal Violet
25 Gr 1 Merck 101408 Crystal Violet
500 Gr 1 Merck 106579 di-Sodium hydrogen phosphate dodecahydrate 
100 ml 1 Merck 821619 3-(Triethoxysilyl)propylamine
1Kg 1 Merck 104078 Gelatin powder, suitable for use as excipient EMPROVE® exp Ph Eur,BP,N
1 L 1 Merck 820315 1-Chloronaphthalene
500 Gr 1 Merck 105459 Tryptic Soy Broth
500 Gr 1 Merck 107661 Lactose broth
500 Gr 1 Merck 105438 SABOURAUD 4% dextrose agar
500 Gr 1 Merck 105458 Tryptic soy agar
500 Gr 1 Merck 101347 EMB agar
500 Gr 1 Merck 105284 Cetrimide agar
500 Gr 1 Merck 105450 Nutrient agar
500 Gr 1 Merck 105465 MacCONKEY agar
500 Gr 1 Merck 105470 SIM medium
500 Gr 1 Merck 102501 SIMMONS citrate agar
500 Gr 1 Merck 103915 Triple sugar iron agar
500 Gr 1 Merck 105712 MR-VP broth
250 Gr 1 Merck 100206 Phenol
500 Gr 1 Merck 105290 XLD Agar (acc. harm. EP/USP/JP)
2.5 Kg 1 Merck 106512 Sodium thiosulfate
2.5 L 4 Merck 100030 Acetonitrile
100 Gr 1 Merck 104761 Iodine sublimated for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
1 Amp 1 Merck 109910 Iodine solution
1 Kg 800419 Merck 1 2-Aminophenol
500Gr 1 Merck 110130 Potato dextrose agar
2.5L 1 Merck 106009 Methanol for analysis
100Ml 1 Merck 109001 Folin-Ciocalteu's phenol reagent
500Gr 1 Merck 110130 Potato Dextrose Agar
2.5 Lit 20 Merck 106008 Methanol suitable for use as excipient EMPROVE® exp Ph Eur,BP,JPE,NF
100 Ml 1 Merck 810158 Chlorodiphenylphosphine
1 Kg 106404 Merck 1 Sodium chloride
100 strips 20 Merck 109535 pH-indicator strips pH 0 - 14 Universal indicator
2.5 Lit 40 Merck 104368 n-Hexane 
2.5 Lit 4 Merck 108114 Tetrahydrofuran 
2.5 Lit 4 Merck 108323 Toluene
1 Kg 1 Merck 102787 Copper(II) sulfate pentahydrate 
25 Gr 1 Merck 101512 Silver nitrate
100 Gr 1 Merck 101512 Silver nitrate
1Kg 107734 merck 1 Silica gel 60
 70-230 mesh
1Kg 109385 merck 1 Silica gel 60
230-400 mesh  
25unit 105554 merck 1 TLC Silica gel 60 F254
1Kg 107749 merck 1 Silica gel 60
F254 
1 L 807477 Merck 1 Propylamine(for synthesis)
1 kg 1 Merck 106448 tri-Sodium citrate dihydrate
250 Gr 1 Merck 101181 Ammonium heptamolybdate tetrahydrate
250 Gr 1 Merck 107815 Tin(II) chloride dihydrate
1 Kg 1 Merck 108035 Sulfanilamide
100 Gr 1 Merck 102918 Diacetyl monoxime
2.5 L 1 Merck 100563 ortho-Phosphoric acid 85%
2.5 L 400 Merck اسید کلرئیدریک 100317  
2.5 L 4 Merck اسید کلرئیدریک 100314  
2.5 L 144 Merck اسید ارتو فسفریک  
2.5 L 8 Merck اسید فلوئیدریک  
2.5 L 4 Merck اسیدسولفوریک  
2.5 L 4 Merck اسیدپرکلرئیدریک  
500 Gr 12 Merck دی کرومات پتاسیم  
250 Gr 40 Merck کلرید جیوه  
250 Gr 8 Merck کلرید قلع  
1 K 10 Merck سولفیت سدیم   
1 Lit 1 Merck 803060 N,N-Dimethylaniline
2.5 Lit 1 Merck 803060 N,N-Dimethylaniline
250 Ml 1 Merck 804608 Hydrazinium hydroxide
1 Lit 1 Merck 804608 Hydrazinium hydroxide
2.5 Lit 1 Merck 100983 Ethanol
1 Kg 1 Merck 105134 Potassium sulfide 
2.5 Lit 1 Merck 100030 Acetonitrile 
2.5 Lit 1 Merck 114291 Acetonitrile
227 GR 1 Aldrich 295442 Hydrogen sulfide